نشست های هفتگی: مسوولیت پذیری اعضا – ۳۱ تیر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۳۱ تیر ۱۳۸۳ مسوولیت پذیری اعضا سینا جلسه ساعت ۵ با حضور ایمان، سینا، …

نشست های هفتگی: هدف گروه و مسئولیت پذیری – ۲۴ تیر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۴ تیر ۱۳۸۳ هدف گروه و مسئولیت پذیری + دوستی دختر و پسر بردیا …

نشست های هفتگی: بحث آزاد دوستی دختر و پسر – ۱۷ تیر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۷ تیر ۱۳۸۳ هدف گروه ، بحث آزاد در مورد دوستی دختر و پسر …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب انسان در جستجوی معنا – ۱۰ تیر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۰ تیر ۱۳۸۳ دوستی جنس مخالف- معرفی کتاب انسان در جستجوی معنا ایمان جلسه …

نشست های هفتگی: اهداف گروه – ۳ تیر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۳ تیر ۱۳۸۳ اهداف گروه سینا جلسه این هفته نیک اندیشان با شرکت سینا …

نشست های هفتگی: روش های افراد برای رسیدن به تعالی

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۷ خرداد ۱۳۸۳ روش های افراد برای رسیدن به تعالی مریم جلسه این هفته …

نشست های هفتگی: بحث آزاد در مورد نفس دوستی – ۲۰ خرداد ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۰ خرداد ۱۳۸۳ کتاب . بحث آزاد در مورد نفس دوستی سینا درود بر …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب ۱۹۸۴ – ۱۳خرداد ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۳خرداد ۱۳۸۳ معرفی کتاب ۱۹۸۴ . ادامه بحث در مورد ارزش در دوستی مرضیه …

نشست های هفتگی: ادامه صحبت در مورد ارزش – ۶ خرداد ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۶ خرداد ۱۳۸۳ کتاب . ادامه صحبت در مورد ارزش سینا درود بر زیبا …

نشست های هفتگی: ارزش ها در جامعه – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ نقش بیماریها و سختی ها . ارزش ها در جامعه . …