نشست های هفتگی: کتاب هفت عادت مردمان موثر – ۲۴ مهر ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ به دبیری ساسان و کمک دبیری حمید زمان شروع نشست و همراهان حاضر …

نشست خای هفتگی: پرسش و پاسخ با مسئولان- ۱۷ مهر ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۶ به دبیری سینا و کمک دبیری – نشست این هفته گروه نیک اندیشان …

نشست های هفتگی: موضوع بحث محبت – ۳ مهر ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ ۳ مهر ۱۳۸۶ به دبیری آرزو و کمک دبیری فریبرز گفت و شنود آزاد با موضوع …

نشست های هفتگی: کتاب هفت عادت مردمان موثر- اخلاق – ۲۷ شهریور ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ   ۲۷ شهریور ۱۳۸۶    به دبیری ساسان و کمک دبیریفائزه زمان شروع نشست و همراهان حاضر : نشست با حضور به …

نشست های هفتگی:معرفی کتاب فروغ خاور -ارتقاء خود- ۲۰ شهریور ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ   ۲۰ شهریور ۱۳۸۶    به دبیری فریبرز و کمک دبیری فائزه زمان شروع نشست و همراهان حاضر : نشست این هفته …

نشست های هفتگی: مسائل و مشکلات شخصی – ۱۳ شهریور ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ   ۱۳ شهریور ۱۳۸۶    به دبیری فائزه و کمک دبیری سینا زمان شروع نشست و همراهان حاضر : نشست حول موضوع …

نشست های هفتگی: بررسی کتاب “هفت عادت مردمان موثر” – ۳۰ مرداد ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ   ۳۰ مرداد ۱۳۸۶    به دبیری ساسان و کمک دبیریسعید زمان شروع نشست و همراهان حاضر : نشست هفتگی گروه نیک …

نشست های هفتگی: پیشرفت خود – کتاب دردجاودانگی – ۱۶ مرداد ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ   ۱۶ مرداد ۱۳۸۶    به دبیری هدا و کمک دبیریبردیا زمان شروع نشست و همراهان حاضر : نشست حول موضوع پیشرفت …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب بازیها – صبر – ۹ مرداد ۱۳۸۶

گزارش نشست به تاریخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ به دبیری سینا و کمک دبیریاعظم زمان شروع نشست نیک اندیشان و همراهان …

نشست های هفتگی: مشکلات شخصی – آرزو، عشق و … – ۲ مرداد ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲ مرداد ۱۳۸۶ گفتگو پیرامون مشکلات شخصی همراهان – آرزو، عشق و … سعید …