نشست های هفتگی: نقد دوستان -معرفی کتاب فرنی و زوئی- ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۴/۲/۱۳۸۶ نقد دوستان معرفی کتاب فرنی و زوئی سولماز جلسه    ۴/۲/۱۳۸۶ موضوع نشست : …

نشست های هفتگی: نقد کتاب ویل دان – ۲۸ فروردین ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۸ فروردین ۸۶ نقد کتاب ویل دان سینا سومین جلسه نیک اندیشان در سال …

نشست های هفتگی: هنر عشق ورزیدن و عاشق بودن – ۲۱ فروردین ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۱ فروردین ۸۶ هنر عشق ورزیدن و عاشق بودن سعیده نشست روز۲۱/۱/۸۶ گروه نیک‌اندیشان  …

نشست های هفتگی: هنر عشق ورزیدن – ۱۴ فروردین ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۴ فروردین ۸۵ هنر عشق ورزیدن حمید   اولین جلسه گروه نیک اندیشان در …

نشست های هفتگی: کتاب گانگ هو – مدعی پرگوی و کم گوی بی ادعا- ۱۵ اسفند ۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۸۵.۱۲.۱۵ کتاب : گانگ هو + بحث : مدعی پرگوی و کم گوی بی …

نشست های هفتگی: اعتماد – چگونه و چرا اعتماد کنیم- ۸ اسفند ۱۳۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۸ اسفند ۱۳۸۵ اعتماد – چگونه و چرا اعتماد کنیم اعظم بنام زیبا سه …

نشست های هفتگی: بحث خودسازی با حضور موسی تقی زاده – ۱ اسفند ۸۶

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست اول اسفند ۸۵ گفت و شنود پی در پی در مورد خودسازی باران ( شناخت …

نشست های هفتگی: بحث خودسازی با حضور موسی تقی زاده – ۲۴ بهمن ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۴ بهمن ۱۳۸۵ گفت و شنود پی در پی با حضور موسی تقی زاده …

نشست های هفتگی: سلطه پذیری – معرفی کتاب پیکار – ۱۷ بهمن ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست سه شنبه ۱۷ بهمن۱۳۸۵ کتاب پیکار – گفت و شنود پی در پی سلطه …

نشست های هفتگی: کتاب کندالینی یوگا – نقد توام با آزادگی – ۳ بهمن ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست سه شنبه ۳/۱۱/۸۵ معرفی کتاب کندالینی یوگا – نقد و نقادی توام با آزادگی …