Nikandishan

در این باشگاه با هماهنگی باشگاه نشست های گروه نیک اندیشان ، به بررسی آثار ادبی پرداخته خواهد شد.

در راستای هدف گروه که ارتقا خود است، اين باشگاه نشست های شب شعر و بررسی سلسلسه ای آثار ادبی را برگزار می کند که به شناخت خود کمک خواهد کرد.

اين باشگاه می تواند از طرق مختلف زير در رسيدن به شناخت و تعالی و ارتقا خود مفيد واقع گردد:

– بررسی زندگی بزرگان ادبیات

– بررسی آثار اددبی ايرانی و غير ايرانی

– تبادل افکار در مورد ادبيات و شعر

– ايجاد فضایی لطِف و زيبا هنگام خواندن و شنيدن نوشته های ادبی که به روح جلا داده و ذهن را برای شناخت و تعالی آماده می کند.