Nikandishan

در راستای همراهی هم به منظور ارتقاء خود در اين باشگاه برنامه های زير اجرا خواهد شد؛

– بازديد از نماشگاه ها و موزه ها و گالری ها

– بازديد از کارخانه ها و کارگاه ها

– بازديد از خانه سالمندان و بيماران

– بازديد و دلجويی از خانواده ها و بازماندگان دردمند

– نقد بازديدها در يک نشست

-خروجی این باشگاه می تواند در باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی به کارگرفته شود.