Nikandishan

 برگزاری جشن های آیینی و ملی و مذهبی يکی از اهداف اين گروه است . برگزاری جشن ها می تواند؛

–  به وفاق ملی و مذهبی کمک کند.

– باعث شادابی روحی شود.

– مراسم از ياد رفته را زنده کند.

– اهداف اين جشن ها را يادآوری کند.

– باعث نزديکی افراد گروه شود.

– عاملی برای يادگيری فرهنگ گذشته باشد.

– عاملی برای يادگيری تعامل و رفتار های مناسب فرهنگی در بين نسل جوان گردد.

شرکت در کنسرت ها و اجرای برنامه های موسيقی و رقص از اهداف اين باشگاه در جهت هدف گروه می باشد که  توسط همراهان هنرمند گروه مديریت خواهد شد.

آموزش اجرای موسيقی و رقص از برنامه های ديگر اين باشگاه می باشد.