Nikandishan

حمايت از قشرهای خاص جامعه يکی از وظايف مهم افراد ديگر يک جامعه است.

در راستای ارتقاء خود که رفتار صحيح و مسئوليت پذيری يکی از موارد اصلی می باشند ، باشگاه خیریه گروه نيک انديشان برنامه های زير را پیگيری خواهد کرد؛

– شناسايی نياز اقشار خاص

– همکاری با موسسات خيريه

– شناسايی بيماری های خاص که به کمک مردم نياز دارند چه از نظر مالی چه از نظر همراهی روانی

– جمع آوری کمک های مردمی

– تشويق مردم به همراهی اقشار خاص

– تشويق مردم و مسئولين برای پيگيری حقوق درمانی عمومی