Nikandishan

 از طريق اين باشگاه برنامه های زیر در راستای هدف گروه نیک اندیشان که همراهی همديگر به منظور ارتقا خود می باشد برگزار می شود؛

– رفتن به سينما با همراهی هم و مسئولیت پذيری

– صحبت در مورد فيلم مشاهده شده و نقد آن

– برگزاری نشست تماشای فيلم در خانه همراهان يا سالن کنفرانس و نقد آن پس از مشاهده

– شرکت در نمايش و تئاتر و نقد آن

– ساخت و کارگردانی فيلم

– اجرای نمايش

 

 

در باشگاه فیلم و نمایش گروه نیک اندیشان همچون باشگاه کتاب گروه نیک اندیشان، لیست فیلم های همراهان جمع آوری شده و فیلم ها بین همراهان توسط مسوول باشگاه فیلم و نمایش گروه نیک اندیشان تبادل می گردد.