Nikandishan

از برنامه های گروه نیک اندیشان ، اجرای تفريحات سالم و مفيد است که کوهنوری يکی از اين برنامه هاست.

 

 کوهنوردی می تواند چند عامل را به طور همزمان به همراه داشته باشد.

– دور هم بودن و صحبت کردن و شناخت بيشتر يکديگر

– ورزش جسمی و روحی

– برگزاری برخی جشن ها در کوه

– اجرای بازی های جمعی و تعریف کردن لطيفه و خنديدن برای افزايش شادابی روحی