Nikandishan

نشر دانش و آموزه ها و کتب و مقالات برای اعتلای فرهنگی فرد و جامعه ضروری و لازم است.

باشگاه نشريه گروه نيک انديشان در راستای ارتقا فردی و جمعی به انتشار نشريه داخلی و تايپ کتاب جهت توزيع در اينترنت خواهد پرداخت.

 

از آنجاییکه همراهان می توانند به طور مجازی با ارسال مطالب خود با ایمیل در نشر این نشریه مشارکت کنند و این نشریه به صورت مجازی در سایت نشر خواهد شد، این باشگاه در زیرمجموعه باشگاه های مجازی درج شده است.

همه همراهان در تهیه مطالب نشریه همراهی می کنند و همراهان می توانند مطالب خود را به مسوول نشریه ارسال دارند و یا جلساتی برای تدوین نهایی نشریه تشکیل دهند.به همین دلیل اين باشگاه در زیرمجموعه باشگاه های حضوری نیز درج شده است.

نشریه داخلی گروه نیک اندیشان زیرنظر مستقیم دبیرمسوول گروه فعالیت خواهد داشت.

تهيه مجوز برای انتشار ماهنامه نيک انديشان يکی از اهداف اصلی اين باشگاه می باشد.