Nikandishan

در جهت هدف گروه نیک اندیشان که تعالی خويش است هر هفته سه شنبه ساعت 5 بعد از ظهر نشستی با حضور همراهان گروه نیک اندیشان تشکيل می شود.

باشگاه نشست های گروه نیک اندیشان ، باشگاه اصلی گروه می باشد و از طریق آن ، گروه بقا می یابد.

 

بینامه نشست ها:

– يک کتاب توسط يکی ازهمراهان معرفی می گردد(20 دقیقه).

– یکی از همراهان جملات زیبایی از بزرگان یا شعری سروده خود بیان می دارد(10 دقیقه).

– در زمینه موضوع خاصی گفت و نیوش ( مباحثه) آزاد صورت می گيرد(یک ساعت و نیم).

 

در این راستا؛

– تبادل افکار و اطلاعات انجام می شود.
– همراهان جديد با گروه آشنا می شوند.
– همراهان با همديگر بيشتر آشنا شده و انس می گيرند.

و بدین طریق رشد و ارتقای فردی که هدف اصلی گروه و رشد ارتباطات و تبادل اطلاعات که هدف جنبی گروه است، تحقق می يابد.

اميد است که با تشکيل مستمر و منظم اين نشست ها، گروه توسعه پيدا کرده و برای رسيدن به تعالی همراهان مفيد باشد.