Nikandishan

تن و روان انسان به بازيابی نياز دارد.

سرگرمی ها و ورزش برای نشاط انسان ضروری هستند.

باشگاه ورزش و سرگرمی گروه نيک انديشان با توجه به ارتقا خود و همراهی هم در ورزش ها و سرگرمی های جمعی اين هدف را پی خواهد گرفت.

سرگرمی ها و ورزش ها نشاط و شادابی ذهن و جسم را در پی خواهند داشت در حين اينکه همراهان ، همراهی هم و تمرين رفتار جمعی را مد نظر دارند.