نشست های هفتگی: احترام به همدیگر – ۸ تیر ۱۳۹۰

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه و کمک دبیری – زمان شروع نشست و …

نشست های هفتگی: پیرامون سفر کردن – ۲۵ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه . درباره موضوع سفر کردن …

نشست های هفتگی: پیرامون تقویت اراده – ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری سينا . درباره موضوع تقویت اراده …

نشست های هفتگی: کتاب تو همه اندیشه ای – تقویت اراده – ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری سينا . درباره تقویت اراده بحث …

نشست های هفتگی: بحث درباره روابط – ۱۱ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه . درباره روابط صحبت کردیم. …

نشست های هفتگی: راهکارهای عملی معنی زندگی اجتماعی – ۴ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه. موضوع ادامه بحث راهکارهای عملی …

نشست های هفتگی: راهکارهای معنای زندگی اجتماعی – ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ به دبیری كيارش. درباره راهکارهای عملی معنای زندگی …

نشست های هفتگی: بحث پیرامون ارتباط – ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ به دبیری سينا . درباره ارتباط به زبان …

نشست های هفتگی: معنی زندگی ۲ – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ به دبیری سينا. درباره معنی زندگی در ادامه …

نشست های هفتگی: معنای زندگی – ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه. درباره معنای زندگی صحبت کردیم. …