نشست های هفتگی: کتاب نیمه تاریک وجود – سکس عشق فرا آگاهی- ۲۷ تیر ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۷ تير۱۳۸۵ كتاب نیمه تاریک وجود – سكس عشق فرا آگاهی پويا جلسه این …

نشست های هفتگی: حجاب حریم است یا محدودیت – ۲۰ تیر ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۰ تير ۱۳۸۵  کتاب از جنسيت تا فرا آگاهی – حجاب حریم است یا …

نشست های هفتگی: حریم فردی و اجتماعی- ۱۳ تیر ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۸۵.۰۴.۱۳ حريم فردی و اجتماعی برديا اين نشست گروه نیک اندیشان با گردهم آمدن …

نشست های هفتگی:معرفی کتاب : وجود متعالی انسان – بحث : آرامش- ۶ تیر ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۸۵/۴/۶ معرفی كتاب : وجود متعالی انسان – بحث : آرامش نيلوفر با درود …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب زندگی با عشق چه زیباست- ۳۰ خرداد ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۳۰ خرداد ۱۳۸۵ معرفی کتاب ” زندگی با عشق چه زيباست” ، بحث ” …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب متافیزیک از نگاه فیزیک- ۲۳ خرداد ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۳خرداد ۱۳۸۵ معرفی کتاب متافیزیک از نگاه فیزیک و بحث در مورد کتاب پیشگویی …

نشست های هفتگی: کتاب مائده های زمینی – ۱۶ خرداد ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۶ خرداد ۱۳۸۵ کتاب مائده های زمینی و پيشگويي هاي آسماني پويا به جانشيني …

نشست های هفتگی: کتاب شازده کوچولو – پیشگویی آسمانی- ۹ خرداد ۱۳۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۹ خرداد ۸۵ کتاب شازده کوچولو – پیشگویی آسمانی حمید دوستان حاضر بترتیب ورود …

نشست های هفتگی: کتاب خاطرات دکتر ویکتور فرانکل- ۲۶ اردیبهشت ۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۵ معرفي كتاب خاطرات دکتر ويکتور فرانکل، بحث در مورد كتاب پيشگويي …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب سال بلوا – نگاه به زنان – ۱۹ اردیبهشت ۸۵

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۵ معرفی کتاب سال بلوا – نگاه به زنان دلارام افراد حاضر …