نشست های هفتگی: گفت و گو درباره خانواده – ۲۰ مهر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۸۹ به دبیری سينا . به زبان انگلیسی درباره خانواده صحبت …

نشست های هفتگی: کتاب چگونه افکار یکدیگر را بخوانید – آگاهی – ۱۳ مهر ۱۳۸۹

گزارش نشست این هفته گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۸۹ به دبیری وديعه. کتاب چگونه افكار يكديگر را …

نشست های هفتگی: معرفی و بررسی کتاب تفکر زائد – ۶ مهر ۱۳۸۹

گزارش نشست این هفته گروه نیک اندیشان به تاریخ ۶ مهر ۱۳۸۹ به دبیری سينا . کتاب تفکر زائد را …

نشست های هفتگی: بحث پیرامون تعصب – ۳۰ شهریور ۱۳۸۹

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۸۹ به دبیری وديعه . پیرامون موضوع تعصب صحبت …

نشست های هفتگی: بحث پیرامون زبان بدن – ۲۳ شهریور ۱۳۸۹

گزارش نشست هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۸۹ به دبیری سينا ، با موضوع زبان بدن. بحث …

نشست های هفتگی: شاد بودن و شاد کردن – ۱۶ شهریور ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ به دبیری وديعه و کمک دبیری – زمان شروع نشست …

نشست های هفتگی: بررسی کتاب نیمه تاریک وجود – ۲ شهریور ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۹ به دبیری سينا و با موضوع بررسی کتاب نیمه تاریک …

نشست های هفتگی: بحث پیرامون خواسته ها – ۱۹ مرداد ۱۳۸۹

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه با موضوع خواسته ها به …

نشست های هفتگی: بررسی کتاب هیچ کس کامل نیست – ۲۹ تیر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به دبیری سينا و با موضوع بررسی کتاب هیچ کس …

نشست های هفتگی: بحث پیرامون کودک درون – ۲۳ تیر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۹ به دبیری وديعه و با موضوع کودک درون زمان شروع …