نشست های هفتگی: تیرگان – بحث پیرامون سنت – ۱۶ تیر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۸۹ به دبیری سینا و سخن نغز پیرامون تيرگان و آرش …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب نیروی خواب – ۹ تیر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۹ به دبیری سينا و با معرفی کتاب نيروی خواب و …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب ۲۰ داستان کوتاه – سرنوشت – ۲ تیر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۹ به دبیری وديعه و معرفی کتاب ۲۰ داستان کوتاه و …

نشست های هفتگی: کتاب هیچکس کامل نیست – ۲۶ خرداد ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ به دبیری سينا و با معرفی کتاب هيچكس كامل نيست …

نشست های هفتگی: بحث پیرامون انگیزه – ۱۹ خرداد ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ به دبیری سينا و با موضوع انگیزه به زبان انگلیسی …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب سیزارتا و بحث اراده آزاد ۲ – ۱۲ خرداد ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۹ به دبیری وديعه و با معرفی کتاب سیزارتا و بحث …

نشست های هفتگی: بحث پیرامون اراده آزاد – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ به دبیری منصور و با موضوع اراده آزاد زمان شروع …

نشست های هفتگی: قسمت آخر کتاب ۷عادت مردمان موثر – ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ به دبیری سينا و بررسی قسمت آخر کتاب ۷عادت مردمان …

نشست های هفتگی: دیدار با موسی تقی‌زاده – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

گزارش نشست به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ به دبیری سينا و کمک دبیری – زمان شروع نشست و همراهان حاضر …

نشست های هفنگی: بحث پیرامون هدف در زندگی – ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ به دبیری سينا و با موضوع هدف در زندگی زمان شروع …