درباره رمان اعتماد

درباره رمان اعتماد

درباره رمان اعتماد

رمان اعتماد که عنوانش با کلمه آلماني Konfidenz مشخص شده کتابي است با حجم به نسبت اندک اما معنايي ژرف که خواننده را با پرسش هايي بنيادين روبه رو مي کند. داستان ماجراي مبارزاني است که در فرانسه اشغال شده با آلماني ها مي جنگند. در اين ميان آلماني هايي نيز هستند که بعد از پيروزي نازيسم از ميهن خود گريخته اند و به فرانسه پناه آورده اند اما دست از مبارزه برنداشته اند.

زني جوان وارد اتاقي در هتلي در پاريس مي شود و به محض ورود او تلفن زنگ مي زند. فردي از آن سوي خط او را به نام مي خواند و آنگاه مکالمه يي ۹ ساعته ميان اين دو آغاز مي شود. مرد زن را بهتر از خودش مي شناسد، گذشته او را و اکنون او را، دلبستگي ها و حتي پنهان ترين خصوصيات او را نيک مي داند. از اين مرحله به بعد سرتاسر ساختار داستان چنان است که خواننده مي تواند در هر لحظه به همه رويدادها و هويت ها شک کند و حتي کتاب را ببندد، اما جاذبه يي پنهاني او را از اين کار بازمي دارد.

شخصيت ها، از جمله همان زن که در کانون توجه کتاب و خواننده است از زبان شخصي توصيف مي شوند که خود کاملاً براي ما ناشناخته است، ما او را نمي بينيم حتي نامش را نمي دانيم و ناچاريم به آنچه درباره خود مي گويد اعتماد کنيم. در همين مکالمه مرد مدعي هويتي ديگر براي زن مي شود که تنها براي خود او شناخته شده است و زن نمي داند آيا بايد به اين هويت ديگر، که البته هويتي دلپذير هم هست باور بياورد يا نه. در هر حال او که در اتاقي در هتلي در کشوري بيگانه تک و تنها مانده چاره يي جز اعتماد ندارد. اما خواننده که خود را آزاد تر از زن مي بيند نيز وضعي بهتر از او ندارد، چراکه در لابه لاي فصل هاي کتاب ناگاه صدايي همه چيزدان که معلوم نيست از نويسنده است يا از شخصي فراتر از او، خواننده يا نويسنده را مخاطب قرار مي دهد و پاره هاي ناگفته مانده و نهان مانده را يادآور مي شود. اين صدا هشدار مي دهد، ملامت مي کند و گاه ترديدي بر ترديد هاي تو خواننده يا نويسنده؟ مي افزايد.

با همه اينها هم تو خواننده و هم شخصيت ها ناچاريد براي ادامه دادن به آنچه بي اختيار گرفتارش شده ايد به آنچه گفته مي شود اعتماد کنيد.آنگاه که بعد از ۹ساعت مکالمه، پليس فرانسه به زن مشکوک مي شود و او را به جرم جاسوسي براي آلمان دستگير مي کند، ما با چهره ديگري از مرد اول روبه رو مي شويم، چهره يي ديگر و نامي ديگر، هويتي ديگر.

اما اين همه ماجرا نيست، چرا که اين دو طي مکالمه طولاني خود کلافي پيچيده از رويدادها و شخصيت ها، از احتمال خيانت يکي و قرباني شدن ديگري، از حضور مردي بيگانه در رابطه يي بسيار خصوصي و دخالت او در نامه هاي عاشقانه ميان زن و مرد محبوب او و از بسياري چيزهاي ديگر پديد آورده اند که باز تو خواننده مي تواني در آنها ترديد کني يا براي معني دادن به اين ماجرا که ديگر گرفتارش شده يي به آنها اعتماد کني. اين همه خواننده را به تامل فرا مي خواند و او را با پرسش هايي از اين دست روبه رو مي کند؛ ما چگونه خود را و ديگري را مي شناسيم؟

هويت ما چگونه مشخص مي شود؟ هويت ديگران را چگونه تعريف مي کنيم؟ آنچه مي دانيم از کجا مي دانيم و چرا به آن يقين داريم؟ و در سطحي کلي تر؛ تاريخ چيست؟ همان چيزي که ما مي دانيم و به آن اعتماد مي کنيم؟ چرا به اين دانسته ها اعتماد کرده ايم؟آريل دورفمن در اعتماد به اوجي بي بديل دست يافته است.

نوشته شده توسط حميد

نشست های هفتگی: جبهه گیری ، پیشداوری ، یک جانبه نگری – ۲۹ شهریور ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۱ به دبیری سينا یاوریان. درباره جبهه گیری ، پیشداوری ، یک جانبه نگری صحبت کردیم .

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست ساعت ۵:۴۰ با حضور وديعه و سينا رسميت يافت

معرفی کتاب نداشتيم توسط :

گوینده سخن زیبا : وديعه و سينا
با اشخاص به گونه اي رفتار كن كه انگار اولين بار است كه آنها را ملاقات مي كني.

هميشه كار درست را انجام دهيد حتا وقتي كسي شما را نگاه نمي كند.

– بدون گفتگو رابطه اي وجود ندارد.
– بدون احترام عشقي وجود ندارد.
– بدون اعتماد دليلي براي ادامه وجود ندارد.

هرگز به كسي كه به شما دروغ مي گويد اعتماد نكنيد ، هرگز به كسي كه به شما عتماد مي كند دروغ نگوييد.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :

جبهه گیری ، پیشداوری ، یک جانبه نگری

نشست های هفتگی: رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان – ۱۸ مرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ به دبیری رضا. درباره رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور رضا، سينا و وديعه در ساعت ۱۷:۳۰ رسميت يافت

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : وديعه
اگر سعي كنيد يك نفر ديگر باشيد فقط خودتان را تلف كرده ايد
براي خودتان بايستيد

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :
رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان

– عشق قابل تعريف نبوده و قانون مند نيست
– شادي زير مجموعه عشق است
– عشق را مي‌توان جوشش يك احساس خوشايند دروني در نظر گرفت
– عشق را از دو ديدگاه ميتوان در نظر گرفت اول اينكه وابسته به موضوع نبوده و مستقلا وجود دارد و ديگر اينكه وابسته به موضوع است و تنها عشق به چيزي معنا دارد
– فرق دوست داشتن و عشق را ميتوان اينگونه بيان كرد كه دوست داشتن انتخابي است ولي عشق بايد داده شود و اين مانند فرق مفاهيم آزادي از و آزادي براي است. بطوريكه دوست داشتن چيزي خواستن و گرفتن آن است ولي عشق ورزيدن دادن يك احساس است
– عشق بر اساس حساب و كتاب عقلاني نيست ولي دوست داشتن اينگونه است
– عشق باعث بهتر شدن حال انسان ميگردد
– منطق و عقل مراتب دارد و هر چه عميق تر باشد با عشق به وحدت ميرسد
– هركسي كو دور ماند از اصل خويش باز جويد روزگار وصل خويش
– همه از خداييم و به سوي خدا ميرويم
– انسان ذاتا گرايش به زيبايي دارد و مايل به يكي شدن و حل شدن در زيبايي مطلق است و اين عشق است يعني وحدت با زيبايي مطلق
درباره رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان بحث بسیار است.
زمان پایان نشست :
بحث پیرامون رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان در ساعت ۱۹:۳۰ به پايان رسيد

برنامه نشست آینده :

نشست های هفتگی: هدف انسان در زندگی – ۴ مرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۱ به دبیری رضا . درباره موضوع هدف انسان در زندگی صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست در ساعت ۱۷:۵۵ با حضور رضا، سينا، مهناز و وديعه تشكيل گرديد

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : سينا
اگر به داشته هايت راضي باشي به خواسته هايت ميرسي

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :

هدف انسان در زندگی و هدف از &#۶۵۵۳۳;
– هدف انسان در زندگی  زماني معنا دارد كه وجود خالق را باور داشته باشيم. با داشتن اين باور يكي از اعتقادات درباره هدف انسان در زندگي رسيدن به كمال است
– دو ديدگاه درباره هدف انسان در زندگي ميتوان مطرح كرد. يكي اينكه هدفي واحد براي تمام انسانها وجود دارد و ديگر اينكه هر انسان براي هدف مختص خود به دنيا آمده است
– ديدگاه ديگر اينست كه هدفي از زندگي انسان وحود ندارد و تنها انسان از يك تجلي بوجود آمده است و اين جز ذات هستي است
– ديدگاه ديگر اينست كه چون انسان در اين دنيا محاط است نميتواند آنچه او را احاطه كرده است درك كند لذا هدف انسان در زندگی قابل درك نيست

زمان پایان نشست :
نشست در ساعت ۱۹:۳۰ به پايان رسيد

نشست های هفتگی: پیرامون هدف از زندگی – ۲۱ تیر ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان  به تاریخ 21 تیر 1391 به دبیری ودیعه. پیرامون موضوع هدف از زندگی صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۵۰
مهناز-ودیعه-سینا

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :
با همراه جدید آشنا شدیم

گفت و شنود آزاد با موضوع :
هدف از زندگی

– کتاب انسان در جست و جوی معنا به معنای و هدف از زندگی می پردازد.
– خود انسان ها معنایی برای زندگی می سازند و بعد از گذشت زمان یادشان میرود که خودشان آنرا ساخته اند.(یک نظریه روان شناسی)
– هر کسی معنا و هدف از زندگی جداگانه ای از زندگی دارد.
– هر کسی با دید خودش هدف از زندگی اش را تعیین می کند.
– هدف از در این دنیا بودن چیه؟ هدف کائنات؟
– یک سری از ادم ها روزانه با شانس هدف زندگی را می سازند.یک سری دیگر برنامه ای دارند و برای هدفی کار می کنند.
– هدف های اصلی و فرعی یا دراز مدت و کوتاه مدت
– نوشتن هدف از زندگی
– هر چه ما داناتر مسئولیت پذیر تر و هوشیار تر باشیم،کائنات بهتر جلو می رود.پس هدف اینه که مسئولیت پذیر تر و هوشیار تر و … باشیم. پس در جهت ارتقائ خودم حرکت کنم تا مفید باشم.
– لقمه بزرگ تو دهن جا نمیشه.پس اهداف بزرگ را باید کوچک کوچک کرد.
– صبر.شناخت توانایی های خودمان.اعتماد به خودمان
– تاثیر اطرافیان بر هدف از زندگی ما
– لذت از هدف ها
– احساس ها هم میتوانند روی اهداف تاثیر داشته باشند.
– قانون جذب
– اولویت بندی اهداف
– این زمانی-این مکانی زندگی کن. حال را برای هدفی در آینده از دست ندهیم.
– چقدر هدفمان با زندگی الانمان سازگار است؟

زمان پایان نشست :
بحث پایان نیافت.
ساعت ۷ تمام شد

برنامه نشست آینده :
ادامه همین بحث
رضا دبیر خواهد بود

نشست های هفتگی: معرفی کتاب مامان و معنی زندگی – ۳۱ خرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ به دبیری سينا یاوریان و کمک دبیری

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور سينا، وديعه و رضا ساعت ۵:۳۰ تشكيل شد.

معرفی کتاب  توسط : همراهان
کتاب مامان و معنی زندگی توسط همراهان معرفی شد.

نويسنده کتاب مامان و معنی زندگی اروين يالوم است.
ايشان روانشناس هستي گرا (اگزيستانسياليست) هستند .
کتاب مامان و معنی زندگی شامل شش داستان روان درماني است كه به صورت عاميانه و جذاب مسائل روانشناسي را مطرح كرده است.
چهار داستان از اين شش داستان واقعي و دو داستان ديگر بر پايه اتفاقات واقعي اما تخيلي هستند.

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :
کتاب مامان و معنی زندگی

مامان و معني زندگي اسم يكي از داستان هاي اين كتاب است.
در مقدمه کتاب مامان و معنی زندگی نويسنده تاكيد مي كند كه بايد اجازه دهيم بيماران، ما درمانگران را تعليم دهند.

نويسنده بيان مي دارد:
ابتدا طرحي چنان سترگ براي معناي زندگي ابداع كنيم كه پشتوانه ي زندگي باشد. بعد تدبيري بيانديشيمتا عمل ابداعمان را فراموش كنيم و خود را متقاعد كنيم كه ما معناي زندگي را ابداع نكرده ايم بلكه آن را كشف كرده ايم.

يكي از همراهان با روش اگزيستانسياليستي نويسنده موافق نبود.

پذيرش مشتاقانه و صادقانه مرگ اجازه مي دهد زندگي را به شيوه اي غني تر و راضي كننده تر سپري كنيم.
وقتي تو هستي مرگ نيست وقتي مرگ هست تو نيستي.

قبل از به دنيا آمدن من ، سال ها ، قرن ها ، هزاره ها گذشته است. و هزاره هاي ديگري هم بعد از مرگ من مي گذرند.
پس مي توانم زندگي ام را مانند جرقه ي درخشاني ميان دو پهنه ي يكسان و وسيع تاريكي تجسم كنم: تاريكي اي كه پيش از تولدم وجود داشته و تاريكي پس از مرگم.

زمان پایان نشست :
نشست ساعت ۷:۳۰ پايان يافت.

برنامه نشست آینده :
موضوع نشست آينده “هدف زندگي” خواهد بود. كتاب براي ماه آينده “جهان هاي هولوگرافيك ” خواهد بود.

نشست های هفتگی: حس های مختلف – ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ به دبیری رضا. درباره موضوع حس های مختلف صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست در ساعت ۱۸:۳۰ با حضور رضا و سينا و وديعه رسميت يافت

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : سخت ترين لذتبخش ترين و دردناک ترین

حس های مختلف

بازي با حيوانات بسيار لذت بخش است چون صادقانه و بيريا برخورد ميكنند. بازي با بچه ها نيز اين چنين است.
دو نفر از كنار هم بودن زماني ميتوانند لذت ببرند كه در كنار هم احساس امنيت كنند
اكثريت جامعه به علت عدم رشد كافي عقلي و عاطفي نيازمند فردي ميباشند تا آنها را از تنهايي برهاند بدون توجه به درك متقابل فرد از روحيات او.
كارهايي مثل حل تمرينات سخت لذت بخش است چون انسان را به چالش ميكشد

زمان پایان شست :
نشست در ساعت ۱۹:۳۰ به پايان رسيد

برنامه نشست آینده :
نشست بعدي بررسي كتاب مامان و معني زندگي با دبيري سينا خواهد بود

نشست های هفتگی: پیرامون حسادت – ۳ خرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ به دبیری سينا و کمک دبیری

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با حضور وديعه ، سينا و رضا نشست در ساعت ۵:۴۰ رسميت يافت.

معرفی کتاب نداشتيم توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :
بعد از صحبت هاي اوليه ديدار ، در مورد هدف گروه مرور داشتيم .
در اين نشست در مورد هدف گروه نيك انديشان كه تمرين مواردي در جهت رشد و ارتقا خود است صحبت كرديم.
تمرين مسئوليت پذيري
تمرين انتقاد كردن و انتقاد شنيدن
تمرين هوشياري و نظم
تمرين گوش دادن و سخن گفتن
تمرين تحمل عقايد مختلف و مخالف
در نهايت تمرين تعامل اجتماعي

لازم است در مورد روش هاي اجرايي رسيدن به هدف و چگونگي اين تمرين ها نيز در نشست هاي بعدي مرور داشته باشيم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : حسادت و غیرت – جنس مقابل
در ادامه نشست قبل كه در مورد رابطه دختر و پسر بود اين موضوع انتخاب شده بود كه در مورد احساس حسادت يا به تعبيري غيرت و دليل وجود اين حس ها و ضرورت يا عدم ضرورت آن ها صحبت شد.

دوستان اشاره داشتند كه غيرت بيشتر مردانه و حسادت بيشتر زنانه است.
اغلب اوقات غيرت ، خشونت را در بر دارد.
غيرت از آموخته هاي ذهني ناشي مي شود اما حسادت از احساس.
حسادت بيشتر از احساس عدم امنيت براي از دست دادن مالكيت ناشي مي شود.

زمان پایان نشست :
نشست ساعت ۷:۳۰ پايان يافت.

برنامه نشست آینده :
نشست بعد رضا دبير خواهد بود.
موضوع نشست بعد متعاقب تعيين خواهد شد.

نشست های هفتگی: ارتباط دختر و پسر – ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ به دبیری ودیعه. درباره ارتباط دختر و پسر صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۵۰ شروع شد
همراهان: سینا یاوریان – ودیعه – رضا
تولد سینا رو جشن گرفتیم

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : ودیعه
من زنم و به همان اندازه از هوا سهم می برم که ریه های تو!
درد آور است که من آزاد نباشم تا تو به گناه نیفتی
قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشم هایت می آیند
تاسف بار است که باید لباس هایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم
زنده یاد ” سیمین دانشور ”

نکات قابل ذکر :
سخن زیبا به مناسبت روز زن انتخاب شده بود

گفت و شنود آزاد با موضوع : ارتباط دختر و پسر
– آیا ارتباط دختر و پسر نوعی استفاده از جنسیت برای کسب پول و مقام
– محدودیت های جامعه باعث چشم چرانی- سرکوب احساسات و عدم رشد عقلی و … شده است
– آموزش های غلط هم تاثیر گذار بوده
– آقایون : با خانوما نمی دونیم چی کار کنیم!
– آقایون : نمی دونیم دخترا چی می خواهند!
– چون درباره ارتباط دختر و پسر آموزش نداریم نمی دونیم چطور با هم رفتار کنیم
– دو جنس کاملا با هم متفاوت هستند باید اینرو بشناسیم و بپذیریم
– بلوغ جنسی-عاطفی-ذهنی-مالی در ایجاد ارتباط سالم موثرند
– تک تک افراد جامعه باید رشد کنند تا بعد بتوانند با شخص دیگری زندگی کنند
– زندگی تا ۴ سال با یه نفر و بعد با نفر بعدی و همین طور ادامه دارد
– زن نو کن ای دوست هر نو بهار
– ارتباط با بیش از یک نفر –> تفریح و لذت
– عشق یعنی هورمون
– عشق یا هر انرژی ای در کل کاینات تاثیر میگذاره
– عشق تجربه یکی شدنه
– گرایش به زیبایی و نسبی بودن زیبایی

زمان پایان نشست :
۷:۴۰

برنامه نشست آینده :
کتاب اردیبهشت ماه ” مامان و معنی زندگی ” را داریم
نشست بعدی در ۳ خرداد خواهد بود.

نشست های هفتگی: جلسه مواجهه با خود – ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ به دبیری رضا . درباره موضوع مواجهه با خود صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست در ساعت ۱۷:۳۰ با حضور سينا یاوریان، علي و رضا شروع شد و چند دقيقه بعد وديعه و فرشته نيز به جمع پيوستند

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : جلسه مواجهه با خود
موضوع مواجهه با خود بسیار جالب است و جای بحث دارد. علي شروع كننده بحث بود و از خود و مشكلات خودش صحبت كرد. همچنين فرشته، وديعه و سينا به اظهار نظر درباره مسائل مطرح شده پرداختند.
در ادامه وديعه و رضا نيز به ترتيب درباره خودشان صحبت كردند و ديگر دوستان نيز اظهار نظرهاي خود را مطرح كردند.
بعد از صحبن راجع به مواجهه با خود ، از ساعت 19 با بحث درباره مردان و زنان، تفاوتها و روابط آنها برگزار گرديد. سينا نظريه‌هاي كارن هورناي و يونگ را در باره زنان و مردان مطرح كرد. علي نيز به نقش فرهنگ در روابط و رفتارهاي متقابل زنان و مردان اشاره نمود. به اعتقاد وديعه قضاوت در جامعه ما درباره زنان و رفتار آنها منفي است.

زمان پایان نشست :
بحث در باره روابط زنان و مردان نا تمام ماند و نشست تا ساعت ۱۹:۳۰ ادامه داشت

برنامه نشست آینده :
با نظر دوستان تصميم گرفته شد در نشست بعدي به ادامه بحث درباره تفاوتها و روابط زنان و مردان در جامعه پرداخته شود. دبير نشست بعد سينا خواهد بود