grow

مراحل رشد ذهنی

 

در نظر من ؛ انسان در این روز هفتم در حال رشد ذهنی قرار دارد. انسان برای رشد ذهنی که متأثر از رشد جسمی است و بر رشد جسمی هم تأثیر متقابل دارد مراحل مختلفی را طی می کند. این مراتب را تاکنون من در ۴ مرتبه ، طبقه بندی کرده ام که بیان خواهم داشت.
مرتبه اول ، مرحله یقین است. شاید عرفای دیگر مرحله آخر را مرحله یقین نامگذاری کرده باشند اما من اینگونه دسته بندی و نام گذاری کرده ام. در نظر من؛ مرحله یقین همان مرحله تعصب است. مرحله ای که به چیزی که می دانیم و شنیده ایم یا خوانده ایم، یقین داریم. در آن مورد خاص در جهت دانستن بیشتر تلاش نمی کنیم و به دانسته خود تعصب داریم. این مرحله ، مرحله دگمی و جزمی است و رشدی در خود ندارد و در واقع جزو مراتب رشد نیست اما اکثر مردم در این وادی قرار دارند و از آن فراتر نمی روند.
مرتبه دوم ، مرحله حیرت است. این مرحله همان وادی شک و تعجب است. هنگامی که شخصی با حیرت به موضوعی می نگرد یا با تعجب یا شک به مسئله ای نگاه می کند قابل تقدیر است. با حیرت نگریستن در زیبایی ها و شک در دانسته ها مرتبه ای خوب از رشد است و در واقع آغاز حرکت رشد ذهنی است. ممکن است بسیاری در این مرحله بمانند و فراتر نروند ، اما کسانی هم هستند که در این مرحله شروع به کنکاش و مطالعه می کنند و تلاش می کنند که دانسته های خود را تحلیل کرده و دانش های جدیدی به دست آورند تا از این مرحله عبور کنند.
بعد از تحلیل و تحقیق بسیار در موضوعی خاص، شخص ممکن است به نتیجه ای دست پیدا نکند و ناامیدانه دست از تلاش بردارد و در همان وادی حیرت بماند. یا اینکه به دانش خاصی دست پیدا کند و به مرتبه سوم که مرحله شناخت است راه یابد. در این مرتبه انسان به شناختی دست پیدا می کند که به آن موضوع خاص احاطه کافی دارد و سوالات بسیاری را از طریق این شناخت پاسخ می دهد. عرفای دیگراین مرتبه را مرتبه یقین می نامند اما من آن را مرتبه یقین نمی نامم چون همانطور که ذکر کردم یقین، تعصب به دنبال خواهد داشت اما شناخت می تواند همچنان در حال رشد و تغییر باشد و انسان بین مرحله حیرت و شناخت در حال حرکت باشد در حین اینکه از طریق شناخت محدود خود می تواند به مرحله چهارم نیز وارد شود.
مرحله چهارم، مرتبه عمل است. شخص بعد از شناخت ، می تواند که در پی راهکارهایی برای عمل به آن شناخت خود باشد. این مرتبه ، مرحله نهایی است اما شخص هر لحظه برای دوری از تعصب در بین وادی حیرت و شناخت و عمل در حال رفت و برگشت خواهد بود و هر لحظه شناخت خود را مورد تحلیل و عمل خود را مورد سنجش خواهد داشت و در این مراحل نیز رشد را پیگیر خواهد بود.

شاداب باشید

سینا یاوریان – سخنران ، مدرس و مشاور روانشناسی

قداست عدد هفت

 

نمی دونم شنیدین عدد ۷ قداست خاصی در عرفان و عقاید مختلف داره!
در انجیل آمده که آفرینش و خلقت جهان تا بدین جا در هفت روز یعنی هفت مرحله انجام گرفته و در قرآن ۶ روز ذکر شده است.

تا اونجاییکه یادم میاد

روز اول : خاک
روز دوم : آسمان و ابرها
روز سوم : آب و دریاها
روز چهارم : گیاهان
روز پنجم : حیوانات
و روز ششم : انسان
و اما روز هفتم …

آنچه که من استنباط کردم روز هفتم روزی است که در آن قرار داریم. یعنی تکامل جسم در حال اکمال است و تکامل روح در حال پیدایش و گسترش. برای همین روز هفتم می تواند مقدس باشد چون مرحله قدوسیت و روحانیت است.

پیروز باشید و زیبا

سینا یاوریان – سخنران، مدرس و مشاور روانشناسی

پیش گیری سرخوردگی در رابطه

ارتباط دو نفر هنگامی می تواند به خوبی پیش برود که طرفین نکاتی را همواره در نظر داشته باشند.
اولین نکته؛ تصمیم برای داشتن ارتباط خوب است. اگر تصمیمی در این زمینه وجود ندارد لزومی به مطالعه ادامه این مطلب نیست.
دومین نکته مهم؛ مثبت نگری است.
و سومین نکته؛ رفتار مثبت هست.
اگر تصمیم داریم که رابطه ای که ایجاد کرده ایم به خوبی پیش برود و به خوبی حفظ شده و بهتر نیز شود لازم است که همواره هوشیار باشیم که در مقاطع مختلف و موقعیتهای مشکل دار نیز مثبت نگاه کرده و مثبت عمل کنیم.
حتا اگر متوجه شدیم که نگرش مثبت ، بی مورد است و مسلم شد که قضیه، منفی است نیز مثبت عمل کنیم. ( البته مسلم است که این هنگامی امکان پذیر است که حساب رابطه آسیب ندیده باشد و رنجشی برایمان نباشد که توضیح داده خواهد شد.)
در رابطه دو طرفه اگر یک طرف ضعیف عمل کرد لازم است که طرف مقابل هوشیار باشد و خوب عمل کند تا خلا را جبران کند تا در موقعیت بهتر در صورت لزوم در آن مورد صحبت شود. توضیح اینکه اگر یکی از طرفین رنجشی دارد یا خسته است یا به هر دلیلی خوب رفتار نمی کند و یا لحن خوبی ندارد ، طرف مقابل، به رابطه هوشیار باشد و سعی کند که رفتار خوبی از خود نشان دهد تا رابطه در سطح مناسب یا آستانه خوب حفظ شود.
در زمان معاصر به رابطه نیز به عنوان یک عنصر مستقل نگاه می شود. به این صورت که طرفین یک رابطه، عناصر مستقلی هستند و رابطه بین این دو نیز یک عنصر مستقل است که لازم است مورد توجه قرار گیرد و تغذیه شود. به این صورت که عنصر رابطه ، مثل یک حساب بانکی است که می تواند پر از محبت باشد یا خالی. حساب های بانکی کنونی آستانه ای دارند که شما نمی توانید کمتر از آن مبلغ در حساب خود داشته باشید. به طور مثال ۵۰۰۰ تومان کمترین مبلغی است که شما باید در حساب خود نگه دارید و نمی توانید آن را برداشت کنید. این آستانه پایین حساب شماست. عنصر رابطه نیز آستانه پایینی دارد که طرفین باید به آن توجه داشته باشند که از آن آستانه پایین تر تجاوز نکنند. اگر طرفین هوشیار نباشند و حساب رابطه آنها از آن حد پایین تر رفت ، آن رابطه آسیب دیده است.
چرا رابطه را به عنوان یک عنصر مستقل در نظر می گیریم. این موضوع باعث می شود که ما در آن لحظات که به رفتار خود فکر می کنیم ، یا می خواهیم به رفتاری پاسخ بدهیم فقط به عنصر خود یا عنصر طرف مقابل نیاندیشیم بلکه عنصر دیگری به نام عنصر رابطه را نیز در نظر بگیریم. اگر خسته هستیم، اگر از طرف مقابل رنجیده هستیم، دو عنصر منفی داریم که می تواند رفتار ما را منفی کند، اما اگر به حساب رابطه توجه کنیم شاید که هوشیار باشیم که این حساب خالی نشود و در نتیجه مثبت عمل کنیم.در مورد زمانی صحبت شد که یکی از طرفین در آستانه خوبی نیست و خوب عمل نمی کند، حال توجه کنیم به زمانی که رفتار یکی از طرفین عالی است ، ممکن است طرف مقابل هوشیار نباشد یا به عمد در پاسخ به رفتار عالی ، رفتار خوبی از خود بروز ندهد، که این نیز در عنصر رابطه اثر منفی خواهد داشت و از حساب رابطه برداشت خواهد کرد.
در هنگامی که یکی از طرفین خوب عمل می کند ، هوشیار باشیم که خوب عمل کنیم که این دو عملکرد با هم رابطه مستقیم خواهند داشت و به حساب رابطه خواهد افزود. این رابطه مستقیم عملکرد دو طرف در نمودار الف با نقطه صورتی با حلقه ای سبز نشان داده شده است. هنگامی که یکی از طرفین ضعیف عمل می کند ، اگر طرف مقابل هوشیار باشد و خوب عمل کند، عملکرد دو طرف، رابطه معکوس(نمودار ب نقطه صورتی با حلقه سبز) باهم دارند ولی باز به حساب رابطه خواهد افزود. پس در هنگام خوب بودن رفتار طرف مقابل از رابطه مستقیم و هنگام ضعیف بودن رفتار طرف مقابل از رابطه معکوس استفاده کنیم. این روش که بدیهی به نظر می رسد حساب رابطه را پر خواهد کرد و نه تنها در مواقع مشکل ساز تا حد آستانه پایینی پیش نخواهد رفت که آسیب ببیند، بلکه روز به روز رابطه ای پر گل و پر از شادی و عشق خواهد شد.
Description: http://www.yavarian.com/weblog/files/mostaghim.gifDescription: http://www.yavarian.com/weblog/files/makoos.gif

اما… اما با وجود اینکه این موضوع بدیهی به نظر می رسد چرا عمل به آن کمتر به چشم می خورد. هنگامی که یکی از طرفین ضعیف عمل می کند ، طرف مقابل نیز مقابله به مثل می کند( رابطه مستقیم نقطه بنفش) و هنگامی که یکی از طرفین به صورت عالی عمل می کند ، به طور مثال می گوید دوستت دارم، طرف مقابل در درون خود لذت می برد و به قول معروف حال می کند ولی به قول معروف کلاس می گذارد یا اگر رنجشی دارد لجبازی می کند و جواب طرف مقابلش را نمی دهد! ( رابطه معکوس نقطه بنفش). اینگونه رفتار ها از حساب رابطه می کاهد و روز به روز حساب را به آستانه پایینی یعنی آستانه آسیب رابطه نزدیک تر می کنداگر یکی از طرفین این رابطه رنجش پیدا کند، شایسته است که طرف دیگر از رابطه معکوس (نقطه صورتی) استفاده کند تا زمانی که رابطه به رابطه مستقیم ( نقطه صورتی ) برسد رفتار معکوس در تاریخ ایران و داستان های عاشقانه ایرانی بسیار به چشم می خورد. در داستان لیلی و مجنون ، یک شب، مجنون به در خانه لیلی می آید و عاشقانه ها سر می دهد اما لیلی در جواب از ناتوانی و ناکامی و اینکه نمی توانیم به هم برسیم سخن می گوید. بعد که مجنون ناامید و مایوس و گریان راه خود در پیش می گیرد ، لیلی به خود آمده و به رنجشی که در مجنون ایجاد کرده واقف می شود و به دنبال او می رود، این بار لیلی سخن از عشق و دلدادگی می گوید و مجنون در پاسخ از رنجش و ناکامی . لیلی ناامید و گریان برمی گردد و دوباره مجنون به خود آمده و به دنبال لیلی می رود. در آن شب این اتفاق هفت بار تکرار می شود و شاعر هر هفت بار را به تفصیل سروده است. اما همانطور که همه می دانیم در نهایت ناکامی بود که برای لیلی و مجنون حاصل شدپس برای حفظ و بهبود رابطه لازم است که در هنگام رفتار خوب طرف مقابل از رابطه مستقیم و در زمان رفتار ضعیف طرف مقابل از رابطه معکوس استفاده شده و همواره رفتار مناسب و خوبی با هوشیاری ارائه گرددلازم است که طرفین همواره در نظر بگیرند که هیچ کس کامل نیست و مثبت نگاه کنند که ممکن است طرف مقابل در زمان مورد انتظار، هوشیاری کافی و لازم را نداشته و لجبازی را کنار بگذارند و حتا اگر در مقابل رفتار عالی خود ، رفتار ضعیف دریافت کردند( نقطه بنفش رابطه معکوس)، اگر تصمیم دارند که رابطه را بهبود بخشند، همچنان به رفتار عالی خود ادامه دهند(نقطه صورتی رابطه معکوس) تا زمانی که رابطه مطلوب به دست آید( نقطه صورتی رابطه مستقیم).
Description: http://www.yavarian.com/weblog/files/rabete.gif

البته مسلم است که این روش برای رابطه ای بیان می شود که طرفین این رابطه همدیگر را می شناسند و به هم اعتقاد دارند که تصمیم به بهبود رابطه گرفته اند. در نهایت اینکه اگر حساب رابطه آسیب ببیند بازسازی آن مشکل خواهد بود . در این مرحله هست که سرخوردگی برای یکی از طرفین یا هردو را به دنبال خواهد داشت و روش های مشاوره ای مورد نیاز خواهند بود.

امید که هوشیار باشیم و عشق بورزیم

سینا یاوریان – سخنران ، مدرس و مشاور روانشناسی