در نگرش باستان ، چهار عنصر اصلی تشکیل دهنده هستی ؛ خاک ، آب ، باد(هوا) و آتش(حرارت) هستند.

با تکامل انسان ، عنصر دیگری با عنوان “روان انسان” به این عناصر افزوده شده است.

عنصر پنجم انسان ≡ روان انسان

گوهر پنجم نیک اندیشان ≡ روان عشق ورز نیک اندیشان

NikandishanLOGO

– نشان از شکل N لاتین ؛ حرف اول واژه Nikandishan

– نشان از دو نیم کره مغز

– نشان از دو دست در حال کمک دادن و کمک گرفتن

 

 

nikandishan