نشست های هفتگی: مرور مسائل سال گذشته – ۱۸ آذر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست چهارشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۳ مرور مسائل سال گذشته سینا درود بر شما جلسه …

نشست های هفتگی: کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرده – بندهای اجرایی – ۱۱ آذر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۱آذر۱۳۸۳ کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرده – بندهای اجرایی – ارزش و …

نشست های هفتگی: بندهای اجرایی – کتاب کوری – ۴ آذر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۴ آذر ۱۳۸۳ بندهای اجرایی – کتاب کوری – ارزش ها و ضد ارزش …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب سیذارتا – بحث ارزش و ضد ارزش – ۲۷ آبان ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۷ آبان ۱۳۸۳ کتاب سیذارتا ، ضرب المثل، نتایج رای گیریها و بحث ارزش …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب – ضرب المثل – بحث درست نقد کردن- ۲۰ آبان ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست  ۲۰ آبان ۱۳۸۳ معرفی کتاب، معرفی ضرب المثل، موارد اجرایی گروه، بحث آزاد درست …

نشست های هفتگی: اساسنامه – انتقادپذیری – ۱۳ آبان ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۳ آبان ۱۳۸۳ اساسنامه و انتقادپذیری یاشار به نام او چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۳ …

نشست های هفتگی: معرفی کتاب – اهدای کتاب – ۶ آبان ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست چهارشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۸۳ معرفی کتاب ، اهدای کتاب سینا درود بر شما …

نشست های هفتگی: صبروشکیبایی – معرفی کتاب زندگی در روشنایی – ۲۹ مهر ۱۳۸۳

تاریخ نشست برنامه و موضوع نشست دبیر و کمک دبیر نشست ۲۹ مهر ۸۳ صبروشکیبایی – معرفی کتاب زندگی در …

نشست های هفتگی: انتقاد کردن واقعی به چه معناست – ۲۲ مهر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۲۲ مهر ۱۳۸۳ انتقاد کردن واقعی به چه معناست؟ و راههای درست انتقاد کردن …

نشست های هفتگی: آیینهای ایران باستان -احترام به خود – ۱۵ مهر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست ۱۵ مهر ۱۳۸۳ آیینهای ایران باستان – احترام به خود – ضرب المثل ایمان …