اپیکتیتوس (Epictete)

اپیکتیتوس (Epictete)

اپیکتیتوس اصلا یونانی و در رم در آغاز از بندگان بود که پس از مدتی آزاد شد. در پایان سده …

آشنایی با دی یوژانس ( Diyojanos )

آشنایی با دی یوژانس ( Diyojanos )

فیلسوف یونانی دی یوژانس پیرو مکتب کلبی بود. وی ثروت را خوار می شمرد و از قانونهای همگانی و اجتماعی …

سخنان و اندرزهایی نیک و خردمندانه از لائوتسه

سخنان و اندرزهایی نیک و خردمندانه از لائوتسه

لائوتسه اقتصاد ، سادگی در زندگی و میانه روی را سفارش می کرد. او می گفت : به آنان که …

نیچه و شمس

نیچه و شمس

سنجش میان «نیچه» و شمس با وجود همه ی تفاوت هایشان در مساله ی سنت شکنی و واژگونگری، خالی از …

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

HUMAN SOCIETY جامعه بشری Education آموزش و پرورش There is no such whetstone, to sharpen a good wit and encourage …

دیدگاه های سنتی نسبت به زنان و دختران

دیدگاه های سنتی نسبت به زنان و دختران

زنان از دید مانو : دریکی از بخشهای شناخته شده از کتاب قوانین مانو چنین آمده است: « زن در …

بخوانیم و آگاه شویم که در گذشته ...- بخش پایانی

بخوانیم و آگاه شویم که در گذشته …- بخش پایانی

و پادشاه بنارس از درازعمر جوان چنین پرسید : « فرزند من درازعمر پدرت پیش از مرگ خود به تو …

بخوانیم و آگاه شویم که در گذشته چگونه می اندیشیدند ( بخش نخست )

بخوانیم و آگاه شویم که در گذشته چگونه می اندیشیدند ( بخش نخست )

در روزگار گذشته پادشاهی بود به نام «دراز رنج» ؛ پادشاه نیرومندی به نام «برهماداتا» که بر کشور همسایه اش …