improve

دوم بهمن ، روز رشد و ارتقای فردی

در جهان برای هر مناسبتی یک روزی را اختصاص داده اند و آن روز را به آن نام نهاده اند …

forgiveness

بخشش

درود بر همراهان عزیز     در گروه تلگرام من ، دوستان این جمله رو ارسال کرده بودند : نبخش …

تئوری انتخاب

انتخاب رفتار

درود بر همراهان عزیز   از لطفی که به من و نوشته هام دارید ممنونم..برخی از دوستان در همینجا و …

woman self respect

احترام زن

امشب سومین شب است که راجع به احترام و بخصوص احترام زن و مرد صحبت می کنیم امشب اختصاصی در …

احترام یه خود

احترام درونی ( احترام به خود)

در مورد احترام صحبت کردیم و احترام میان زن و مرد… نگرش در خصوص جنس مقابل در تعیین انتخاب رفتار …

maditation

mindfulness ذهن آگاهی

درود بر همراهان عزیز   امشب کمی در خصوص ذهن آگاهی mindfulness براتون بنویسم… در عرفان سه نوع حضور در …

anger

کنترل خشم

در گروه تلگرام سوالی شد : میتونم خواهش کنم در مورد خشم و کنترل ان مخصوصا زمانی که خیلی عصبانی …

Relation right

احترام به خانم ها

درود بر شما در مقدمه بر احترام از آداب معاشرت به طور کلی صحبت کردیم… می تونیم احترام مثل موضوعات …