در نگرش باستان ، چهار عنصر اصلی تشکيل دهنده هستی ؛ خاک ، آب ، باد(هوا) و آتش(حرارت) هستند.

با تکامل انسان ، عنصر ديگری با عنوان “روان انسان” به اين عناصر افزوده شده است.

عنصر پنجم انسان ≡ روان انسان

گوهر پنجم نيک انديشان ≡ روان عشق ورز نيک انديشان

NikandishanLOGO

– نشان از شکل N لاتین ؛ حرف اول واژه Nikandishan

– نشان از دو نیم کره مغز

– نشان از دو دست در حال کمک دادن و کمک گرفتن

 

 

nikandishan