نماد گوهر پنجم نیک اندیشان – روان عشق ورز

 

NikandishanLOGO

در نگرش باستان ، چهار عنصر اصلی تشکیل دهنده هستی ؛ خاک ، آب ، باد(هوا) و آتش(حرارت) هستند.

از دیدگاه استاد سینا یاوریان ؛ با تکامل انسان ، عنصر دیگری با عنوان “روان انسان” به این عناصر افزوده شده است.

عنصر پنجم انسان ≡ روان انسان

و ایشان معتقد است که این روان می تواند در درون افراد نیک اندیش؛ روان عشق ورز باشد.

گوهر پنجم نیک اندیشان ≡ روان عشق ورز نیک اندیشان

 

همه نیک اندیشان در درون خود روان عشق ورز دارند که از آن برای عشق ورزیدن به خود و همنوع خود بهره می جویند.

 

 

NikandishanLOGO

این لوگو با عنوان “گوهر پنجم” در بخش مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است.

 نماد وسطی این لوگو که دایره ای تشکیل شده از دو بخش به رنگ بنفش است نشانگر سه مورد ذیل می باشد؛

۱ –  دو نیم کره مغز

 

 

 

۲ – دو دست در حال کمک دادن و کمک گرفتن

 

 

 

 

گوهر پنجم

۳ –  شکل N لاتین ؛ حرف اول واژه Nikandishan

 

 

 

 

nikandishan