نماد گوهر پنجم نیک‌اندیشان – روان عشق‌ورز

 

NikandishanLOGO

در نگرش باستان ، چهار عنصر اصلی تشکیل‌دهنده هستی ؛ خاک ، آب ، باد(هوا) و آتش(حرارت) هستند.

از دیدگاه دکتر سینا یاوریان ؛ با تکامل انسان ، عنصر دیگری با عنوان “روان انسان” به این عناصر افزوده شده است.

عنصر پنجم انسان ≡ روان انسان

و ایشان معتقد است که این روان می‌تواند در درون افراد نیک‌اندیش؛ روان عشق‌ورز باشد.

گوهر پنجم نیک‌اندیشان ≡ روان عشق‌ورز نیک‌اندیشان

 

همه نیک‌اندیشان در درون خود روان عشق‌ورز دارند که از آن برای عشق ورزیدن به خود و هم‌نوع خود بهره می‌جویند.

 

 

NikandishanLOGO

این لوگو با عنوان “گوهر پنجم” در بخش مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است.

 نماد وسطی این لوگو که دایره ای تشکیل شده از دو بخش به رنگ بنفش است نشانگر سه مورد ذیل می‌باشد؛

۱ –  دو نیم کره مغز

(نمادی از شعور و آگاهی)

 

 

 

۲ – دو دست در حال کمک دادن و کمک گرفتن (نمادی از برقراری اتحاد)

 

 

 

 

گوهر پنجم

۳ –  شکل N لاتین ؛ حرف اول واژه Nikandishan

 

 

 

 

nikandishan