نشست های هفتگی:کتاب آیاتو آن گمشده ام هستی- مهاجرت – ۲۴ فروردین ۱۳۹۰

گزارش نشست به تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۰ به دبیری وديعه و کمک دبیری – زمان شروع نشست و همراهان حاضر …

نشست های هفتگی: اشتباهات و خطاها – ۱۷ فروردین ۱۳۹۰

گزارش نشست هفتگی نیک اندیشان به تاریخ   17 فروردین 1390     به دبیری  سينا . درباره اشتباهات و خطاها به زبان انگلیسی صحبت …

نشست های هفتگی: خلاقیت و ابتکار – ۱۱ اسفند ۱۳۸۹

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ به دبیری وديعه و کمک دبیری – زمان شروع نشست و …

نشست های هفتگی: طالع بینی و فالگیری – ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ   27 بهمن 1389    به دبیری سينا و کمک دبیری زمان شروع نشست و همراهان حاضر : وديعه و …

نشست های هفتگی: بحث پیرامون ورزش – ۱۴ دی ۱۳۸۹

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ   14 دی 1389     به دبیری  سينا. در باره ورزش به زبان انگلیسی …

نشست های هفتگی: آزادی شخصی و اجتماعی – ۷ دی ۱۳۸۹

گزارش نشست هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ   7 دی 1389    به دبیری وديعه. درباره آزادی شخصی  و اجتماعی صحبت کنیم. زمان شروع …

نشست های هفتگی: معرفی و بررسی کتاب منطق الطیر – ۳۰ آذر ۱۳۸۹

گزارش نشست هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ   30 آذر 1389   به دبیری  سينا . درباره كتاب منطق الطير صحبت شد. زمان شروع …

نشست های هفتگی: درباره اهداف گروه و تعامل – ۱۶ آذر ۱۳۸۹

گزارش نشست هفتگی نیک اندیشان به تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۹ به دبیری وديعه . درباره اهداف گروه و تعامل با …

نشست های هفتگی: بحث پیرامون پول و پس انداز – ۱۸ آبان ۱۳۸۹

گزارش نشست هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۹ به دبیری سينا . در باره پول و پس …

نشست های هفتگی: در مواجهه با مشکلات چه می کنیم – ۲۷ مهر ۱۳۸۹

گزارش نشست گروه نیک ندیشان به تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۹ به دبیری وديعه و با موضوع در مواجهه با مشكلات …