شما نیک اندیشان عزیز با پیوستن به جمع نیک اندیشان دیگر ، سینرژی پدید آمده از این جمع را در مسیر رشد و ارتقا فردی خود به کار گیرید.

شما نیک اندیشان عزیز می توانید در جمع های نیک اندیشان شرکت جویید یا مشاوره اختصاصی بگیرید. تماس با نیک اندیشان را فراموش نکیند.

 

Nikandishan

مشکل جامعه ما نه سياسی، نه اقتصادی که فرهنگی است. اگر سياست ما مشکل داره از مشکل فرهنگی ماست، اگر اقتصاد ما مشکل داره از مشکل فرهنگی ماست. فرهنگِ يک شخص و يک جامعه تشکيل می شه از اعتقادات و مذهب و مراسم و روش های خاصی که خود برای خود در زندگی در نظر می گيره. و حتی بعضی ها هيچ روشی رو در نظر نمی گيرند، که اين خود نوعی فرهنگ است. فرهنگ ما اگه مشکل داشته باشه در همه زمينه ها مشکل دار رفتار خواهيم کرد. من خلا فرهنگی و حفره های فرهنگی و فرهنگ های مضر برای ديگر افراد جامعه را در ذهن های افراد، کاملاً آشکار می بينم. من روشی رو برای اصلاح فرهنگ پيشنهاد می کنم، که به نيروی خودمون بستگی داره. اين روش در دراز مدت نتيجه خواهد داد که شايد خودمون نتيجه اش رو بطور کامل نبينیم ولی شايد در بعضی زمينه ها ما هم بتوانيم استفاده ببريم. پيشنهاد من اين است که افرادی که می خواهند خوب باشند و در جامعه ای سالم و خوب زندگی کنند، گرد هم آيند و نيروی خود را در يک جمع ، متمرکز کنند، و با اعمال خوب ، برنامه های خوب، خوب بودن رو ترويج کنند. هدف اين نيست که عده ای جمع بشوند و عده ای ديگر را به راه راست هدايت کنند. هدف اينست که آنهايی که می خواهند خوب باشند جمع شوند و افرادی مثل خود را نيز در آن جمع جذب کنند و کار های خوب را ترويج کنند و کار های خوب انجام دهند و همينطور افراد خوب را جذب گروه کنند تا جايی که بتوانند افرای را هم که در اعتقاداتشان شک دارند و يا اعتقاداتشان را از دست داده اند و گروه و اعتقادی را نمی توانند بيابند که ارضاشان کند ، جذب گروه کنند. چون کار خوب و نيک همه را جذب خواهد کرد، از تمام اقشار. و اين نيرو بعد از گسترش می تواند در تعيين فرهنگ درست برای جامعه نقش ايفا کند. اين گروه به صورت شورا اداره خواهد شد و همچون يک تشکل، منسجم و قانونی عمل خواهد کرد. پس مراحل شکل گيری گروه در سه مرحله خواهد بود:
– يار گيری
– اجرای برنامه ها
– فرهنگ سازی
در بدو تشکيل اين گروه مراحل اول و دوم پا به پای هم خواهند بود و بعد از گسترش، اين جمع به مرحله سوم خواهد رسيد که باز سه مرحله به موازات هم ادامه خواهند يافت. تشکيل يک همايش در روز ۱۳ آذر ماه ۱۳۸۲ به قولی کليد آغاز اين جمع بود که در آخر جلسه همه شرکت کنندگان اين روش را تاييد کردند و ابراز کردند که مايل به فعاليت هستند. دوستانی که در اين همايش شرکت داشتند از وبلاگ نويسانی بودند که به مباحث و انديشه هايی در وبلاگ های خود می پرداختند که با هدف اين همايش هم سو بودند. گروه با جمع اندکی شکل گرفت و جلسات گروه شروع به برگزاری کرد . دوستان ديگری نيز با همايش های ديگر جذب گروه خواهند شد. و دوستانی که خود مايل به همکاری هستند می توانند پيغام بدهند. اميدوارم که جوانان امروز که اکثراً در جدال با فرهنگ ناشناخته هستند، به ما ملحق شوند تا با نيروی جمع بتوانيم کاری برای فرهنگ به هم ريخته جامعه مان انجام دهيم.

 

سینا یاوریان

آذر ۱۳۸۲