نشست های هفتگی: مسوولیت پذیری اعضا – ۳۱ تیر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۳۱ تیر ۱۳۸۳ مسوولیت پذیری اعضا سینا
جلسه ساعت ۵ با حضور ایمان، سینا، رحمان، بردیا، دریا، پویا و مهمانان فرانک و محسن ، رسمیت یافت.

در مورد مرامنامه ‌، مسوولیت پذیری اعضا (چه مسئولیت فردی و چه مسئولیت جمعی) ، تهیه آرم برای گروه، امتیاز بندی اعضا ،  تهیه فرم مشخصات اعضا، و تهیه یک دفترچه کوچک همراه هر شخص برای نوشتن یادداشت در مورد گروه صحبت شد.

در مورد کلیات  تهیه آرم و امتیازبندی اعضا موافقت شد. مسئولیت تهیه فرم مشخصات را دریا به عهده گرفت. ایمان تایپ پیش نویس مرامنامه را به عهده گرفت. پویا اصلاحاتی در سایت اینترنتی را بر عهده گرفت. بردیا و سینا حضور در جلسات گروه های فرهنگی دیگر را بر عهده گرفتند.

زیبا یارتان، پاینده و شاد باشید

 

نشست های هفتگی: هدف گروه و مسئولیت پذیری – ۲۴ تیر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۲۴ تیر ۱۳۸۳ هدف گروه و مسئولیت پذیری + دوستی دختر و پسر بردیا
درود بر هستی

این جلسه نیک اندیشان با دبیری بردیا و با حضور آقایان و خانمها فروغ-میترا-ایمان-فرزانه-پویا و دریا در ساعت ۵:۳۰با نیم ساعت تاخیر(به خاطر عوض شدن موقعیت مکانی آن) رسمیت یافت.در مورد دو موضوع صحبت شد.

۱-هدف گروه و هدف اعضا و میزان مسئولیت پذیری اعضا

۲-دوستی دختر و پسر (بحث آزاد)

جلسه در ساعت ۷:۴۵ پایان یافت.

روزگار خوش

 

نشست های هفتگی: بحث آزاد دوستی دختر و پسر – ۱۷ تیر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۱۷ تیر ۱۳۸۳ هدف گروه ، بحث آزاد در مورد دوستی دختر و پسر سینا 
درود بر زیبا

جلسه با حضور سینا، بردیا، دریا، پویا، رحمان ، میترا و فرانک در ساعت ۵:۳۰ آغاز شد.

در مورد هدف گروه و مسئولیت پذیری افراد صحبت شد.

سالگرد تولد بردیا بود و از طرف گروه کتاب “بلوغ” نوشته “اشو” به ایشان هدیه شد.

در مورد چرایی دوستی دختر و پسر صحبت شد. که دلیل اصلی این دوستی،  اختلاف و تفاوت بین دو جنس که مکمل هم می توانند باشند  و کنجکاوی نسبت به هم بیان شد. و در مورد تفاوت های بین زن و مرد نیز صحبت شد.

زیبا و پاینده باشید

 

نشست های هفتگی: معرفی کتاب انسان در جستجوی معنا – تیر ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۱۰ تیر ۱۳۸۳ دوستی جنس مخالف – معرفی کتاب انسان در جستجوی معنا ایمان
جلسه این هفته نیک اندیشان با حضور شش عضو و یک مهمان  و به دبیری “ایمان” برگزار شد.برنامه بحث و معرفی کتاب انسان در جستجوی معنا بود. این جلسه  با ۳۰ دقیقه تاخیر و راس ساعت ۳۰ : ۱٧ آغاز به کار کرد. “مرضیه”، “سینا“، “دریا”، “بهنوش”، “بردیا”، “ایمان” و “محمد رضا” افراد حاضر در آن بودند.

بحث اصلی و از پیش تعیین شده جلسه در مورد “دوستی دختر و پسر” بود. و در ادامه کتاب انسان در جستجوی معنا معرفی شد.

در ابتدای جلسه، “بردیا” به مدت ۱۵ دقیقه در مورد کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته “دکتر ویکتور فرانکل” صحبت کرد.

سپس به پیشنهاد  دبیر جلسه، بحث “هدف، مسئولیتها و اختیارات” به رای گذاشته شد و به اتفاق آرا این موضوع به عنوان بحث اصلی جلسه انتخاب و موضوع دوستی دختر و پسر از دستور کار حذف شد.

این بحث که به مدت یک ساعت ادامه داشت، همراه با ۳ مورد رای گیری بود که تنها جهت انعکاس در سایت انجام شد تا نظر دیگر اعضای گروه  نیز در آن موارد لحاظ شود.

مورد اول حق رای میهمانان جلسه بود که همگی اعضا به اتفاق، به آن رای منفی دادند.

مورد بعد حق رای هواداران گروه بود که این مورد نیز با ۴ رای مخالف در برابر ۲ رای موافق، رد شد. درباره این مسئله “بردیا” پیشنهاد داد که هواداران گروه به طور موقت می توانند در این وضع بمانند و پس از مدتی یا باید به عضویت گروه در آیند و یا از گروه خارج شوند.

این مورد نیز به رای گذاشته شد و با ۳ رای مخالف در برابر ۲ رای موافق و ۲ رای ممتنع رای نیاورد.

در پایان این بحث و صحبت درباره کتاب انسان در جستجوی معنا، موضوع اصلی جلسه آینده، “مرامنامه؛ هدف” به تصویب رسید.

سی دقیقه پایانی جلسه در مورد مسائل اعضای گروه با یکدیگر و حق اعضا و رئیس و دبیر بود

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۱۷ تیر ۱۳۸۳ هدف گروه ، بحث آزاد در مورد دوستی دختر و پسر سینا 
درود بر زیبا

جلسه با حضور سینا، بردیا، دریا، پویا، رحمان ، میترا و فرانک در ساعت ۵:۳۰ آغاز شد.

در مورد هدف گروه و مسئولیت پذیری افراد صحبت شد.

هفته قبل انسان در جستجوی معنا معرفی شد و این هفته سالگرد تولد بردیا بود و از طرف گروه کتاب “بلوغ” نوشته “اشو” به ایشان هدیه شد.

در مورد چرایی دوستی دختر و پسر صحبت شد. که دلیل اصلی این دوستی،  اختلاف و تفاوت بین دو جنس که مکمل هم می توانند باشند  و کنجکاوی نسبت به هم بیان شد. و در مورد تفاوت های بین زن و مرد نیز صحبت شد.

زیبا و پاینده باشید

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۲۴ تیر ۱۳۸۳ هدف گروه و مسئولیت پذیری + دوستی دختر و پسر بردیا
درود بر هستی

این جلسه نیک اندیشان با دبیری بردیا و با حضور آقایان و خانمها فروغ-میترا-ایمان-فرزانه-پویا و دریا در ساعت ۵:۳۰با نیم ساعت تاخیر(به خاطر عوض شدن موقعیت مکانی آن) رسمیت یافت.در مورد دو موضوع صحبت شد.

۱-هدف گروه و هدف اعضا و میزان مسئولیت پذیری اعضا

۲-دوستی دختر و پسر (بحث آزاد)

جلسه در ساعت ۷:۴۵ پایان یافت.

روزگار خوش

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۳۱ تیر ۱۳۸۳ مسوولیت پذیری اعضا سینا
جلسه ساعت ۵ با حضور ایمان، سینا، رحمان، بردیا، دریا، پویا و مهمانان فرانک و محسن ، رسمیت یافت.

در مورد مرامنامه ‌، مسوولیت پذیری اعضا (چه مسئولیت فردی و چه مسئولیت جمعی) ، تهیه آرم برای گروه، امتیاز بندی اعضا ،  تهیه فرم مشخصات اعضا، و تهیه یک دفترچه کوچک همراه هر شخص برای نوشتن یادداشت در مورد گروه صحبت شد.

در مورد کلیات  تهیه آرم و امتیازبندی اعضا موافقت شد. مسئولیت تهیه فرم مشخصات را دریا به عهده گرفت. ایمان تایپ پیش نویس مرامنامه را به عهده گرفت. پویا اصلاحاتی در سایت اینترنتی را بر عهده گرفت. بردیا و سینا حضور در جلسات گروه های فرهنگی دیگر را بر عهده گرفتند.

زیبا یارتان، پاینده و شاد باشید

 

نشست های هفتگی: ادامه صحبت در مورد ارزش – خرداد ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۶ خرداد ۱۳۸۳ کتاب . ادامه صحبت در مورد ارزش سینا
درود بر زیبا

جلسه با نیم ساعت تاخیر در ساعت ۵:۳۰ با حضور سینا، دریا، ایمان، مرضیه، بهنوش، بردیا و مریم به ترتیب حضور به رسمیت درآمد. موضوع آن ادامه صحبت در مورد ارزش بود.

ابتدا سینا با معرفی کتاب ” لبه را بگیر” از آنتونی رابینز جلسه را شروع کرد. این کتاب برنامه هایی برای موفق شدن ارائه می دهد. نکته اصلی این نوشته این است که بلافاصله به خواسته خود عمل کن. و جمله ای را خاطر نشان می کند که ” وقتی چیزهایی را می خواهی که قبلا نداشته ای باید کارهایی را انجام دهی که قبلا انجام نداده ای.”

سپس در مورد ارزش ها برای دوستی دختر و پسر صحبت شد و در مورد طبیعت و ساختار پسر و دختر در مورد سکس و تربیت در این مورد گفتگو شد.

بعد از صحبت درباره ارزش قرار شد جلسه آینده بردیا کتاب ۱۹۸۴ را برای گروه توضیح خواهد داد . در مورد چگونگی پیشرفت ذهنی خود و عمل به دانسته های نیک خود گفتگو خواهیم کرد. در مورد دوستی و نفس دوستی صحبت آزاد خواهیم داشت.

زیبا یارتان

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۱۳خرداد ۱۳۸۳ معرفی کتاب ۱۹۸۴ . ادامه بحث در مورد ارزش در دوستی مرضیه
با موضوع معرفی کتاب ۱۹۸۴ . ادامه بحث در مورد ارزش در دوستی صورتجلسه مورخ چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۳  به دبیرى مرضیه
جلسه با تاخیر در ساعت ۵:۳۰ با حضور ایمان، سینا، مریم، مرضیه،بردیا و دو میهمان آرش و هدا به دبیری مرضیه رسمیت یافت.

بردیا کتاب ۱۹۸۴ نوشته جورج اروول را معرفی کرد و به مدت ۲۰ دقیقه نکات جالب آن را برای گروه خواند.

سینا درخواست زمان کوتاهی برای بیان طریقه بحث در گروه درخواست کرد و در مورد اینکه ما سعی خواهیم کرد که بدون ایجاب و قبولاندن نظر خود به دیگران بحث کنیم به مدت ۱۰ دقیقه سخن گفت.

در نهایت در مورد ارزش در دوستی دختر و پسر در ایران بحث آزاد شد. و همه اظهار داشتند که بحث مفید بوده است.

جلسه آینده نیک اندیشان سینا در مورد یوگا و چاکرا به عنوان معرفی کتاب صحبت خواهد کرد. و در مورد  معنای دوستی و نفس دوستی بحث آزاد خواهیم داشت.

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۲۰ خرداد ۱۳۸۳ کتاب . بحث آزاد در مورد نفس دوستی سینا
درود بر زیبا

جلسه با حضور ایمان ، پویا، سینا، بردیا و مریم به دبیری سینا در ساعت ۶ رسمیت یافت.

سینا کتاب کندالینی یوگا رو برای دوستان معرفی کرد و در مورد چاکراهای بدن توضیح داد.

سپس در مورد نفس دوستی و دوست شدن ، بحث آزاد و گفتگو انجام شد که ادامه اون به جلسه بعد موکول شد.

به خاطر اینکه بعضی از دوستان با تاخیر تشرطف می یارن جلسات با تاخیر رسمیت خود رو اعلام می کنه. از جلسه بعد ، جلسه با حضور دو نفر در ساعت ۵ رسمیت خواهد یافت.

زیبا یارتان

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۲۷ خرداد ۱۳۸۳ روش های افراد برای رسیدن به تعالی مریم
جلسه این هفته نیک اندیشان با شرکت سینا ، بردیا ، ایمان ، مریم ، پویا و شهاب که مهمان جلسه بود ، به دبیری مریم تشکیل شد . ابتدا قرار بود که در رابطه با ارزش دوستی و چگونگی آن بین دخترها و پسرها صحبت شود . اما به دلیل عدم حضور اعضای دختر ، این صحبت به جلسات آینده موکول شد.

تصمیم گرفته شد که در رابطه با راهی که هر شخص برای رسیدن به تعالی و هدف نهایی و والای خود در پیش گرفته ، و دیدگاهش به آن راه صحبت شود که هر کس نظر خود را گفت .

سینا نظر هر شخص را در مورد فواید گروه تا کنون برای هر فرد پرسید که اعضای حاضر نظرشان را بیان کردند.

در پایان ، اعضا عکس های دوران کودکی خود را ، که به پیشنهاد مریم همراه خود آورده بودند ، به بقیه نشان دادند.

جلسه در ساعت ۷:۳۰ خاتمه یافت.

 

نشست های هفتگی: معرفی کتاب از جانب شکیبا – ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ مرامنامه – معرفی کتاب جانب شکیبا – نعیین محل برگزاری جلسات و. پویا
جلسه این هفته با شرکت آقایان و خانم ها :  پویا ، ایمان ، بهنوش ، شکیبا ، بردیا ، مرضیه و سینا  یاوریان و با دبیری پویا تشکیل شد .

موضوعات بحث عبارت بودند از :

۱- مرام نامه

۲- نحوه عضویت افرا د ساکن شهرستان

۳- واگذاری دبیری جلسه به صورت ۱ در میان به سینا

۴- تعیین مکان برگزاری جلسه ها

۵- معرفی کتاب از جانب شکیبا

BibBib ۶- بحث در مورد کارتون

توضیح اینکه موضوعات ۲و۳و۴ در ابتدای جلسه از طرف سینا پیشنهاد شدند

شروع جلسه :

در ابتدا شرکت کننده ها  نکاتی را که در مورد مرام نامه یادداشت کرده بودند ، خواندند .

تصمیم بر آن شد که اعضا مطالب خود را در سایت بگذارند و برای جلسه بعد ، هر نفر تمام جملات را به ۳ بخش “چرایی ، هدف ، اساسنامه” تقسیم کنند ، و دوباره خوانده شوند.

در مرحله بعد به بحث در مورد اینکه افراد ساکن شهرستان چگونه می توانند با گروه همکاری کنند ، با توجه به اینکه اساس گروه بر فعالیت واقعی و عملی شکل گرفته و نیز اینکه گروه هنوز به آن اندازه رشد نکرده که بخواهد زیرگروه هایی در شهرستان ها داشته باشد ،  تصمیم گرفته شد که فعلا از شهرستان عضوی نپذیریم.

در این قسمت از بحث ، برای واگذاری دبیری جلسه به صورت یک در میان ، به سینا رای گیری شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید .

برای تعیین مکان برگذاری جلسات ، تصمیم شد که برای یافتن محلی مناسب برای برگذاری جلسات ، جستجو شود. در غیر این صورت به همان مکان قبلی ( کانون پرورشی و فکری ) بازگشته و مبلغی بابت کرایه میز پرداخت شود.

در این قسمت جانب شکیبا به معرفی کتاب انقلاب امید از اریک فروم پرداخت که با ارتباط دادن آن به مسئله مرد و زن   شکل گرفت BibBib بحثی در مورد کارتونی معروف به و ارائه یک ضرل المثل از جانب سینا “زن قالی رو تکون داد   خودش رو نشون داد”  بحث آزادی شکل گرفت با این عنوان :

چرا مرد به دنبال زن است ؟

آیا زن خودش را نشان می دهد که مرد به دنبالش برود؟

که مشخص شد دلیل آرایش کردن زن نه به خاطر جلب توجه مرد ، بلکه برای بالا بردن روحیه و شاداب بودن است.

ونیز تذکری از جانب پویا داده شد _در این موضوع که بعضی از اعضا(مرد) در پی یک شو خی از چند همسری مرد دفاع کردند _ که شوخی ها باید متناسب با سطح گروه و بالا تر از عوام باشد.

همچنین قرار شد که جلسه آینده در مورد  کتابی با عنوان “تجربیات موسی از زبان سینا” صحبت کند

 

پایان جلسه

نشست های هفتگی: معرفی کتاب پیشگویی های آسمانی – ۹ اردیبهشت ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۹ اردیبهشت ۱۳۸۳ مرامنامه – معرفی کتاب پیشگویی های آسمانی بهنوش
جلسه گفتگو گروه نیک اندیشان روز چهارشنبه با حضور سینا, دریا, بهنوش, ایمان, مریم, بردیا و مرضیه با دبیری بهنوش آغاز شد.
موضوعاتی که در این جاسه مطرح شد عبارت بودند از معرفی کتاب پیشگویی های آسمانی اثر جیمز رد فیلد, گفنگو در مورد مرامنامه و موضوعات مرتبط با آن و دادن پیشنهاداتی از طرف سایر اعضا گروه برای بالا بردن کیفیت بحثهای گروهی.بعد از صحبت درباره کتاب پیشگویی های آسمانی

نتایجی که از این دیدار حاصل شد به صورت خلاصه درج شده است:

۱- طی جلسات تعیین شده هر یک از اعضا بنا به تمایل خود را کاندید کند که کتابی را به گروه معرفی کرده و در مورد آن به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه صحبت کند.
تذکر: هر عضوی که بر اساس عضویت در گروه خود را در قبال اهداف آن مسئول می داند در جلسه پس از اعلام آمادگی موظف است که هفته آینده کتابی را به دوستان معرفی کند.
۲- موضوع بحث و گفتگوی هر جلسه از قبل مشخص شود تا اعضا فرصت مطالعه و فکر بر روی آن موضوع را داشته باشند.
۳- با رای اکثریت اعضا موافقت شد که ۳۰ دقیقه از وقت هر جلسه پیرامون موضوع مرامنامه صحبت شود.
برنامه هایی که درجلسه هفته آینده –با دبیری پویا- اجرا می شود عبارتند از :
۱-یادآوری نکات کتاب پیشگویی های آسمانی و معرفی کتابی از جانب شکیبا
۲-قرائت جملاتی در مورد مرامنامه به صورت مکتوب شده به وسیله تک تک اعضا
۳- بحث گروهی

۴- معرفی کتاب پیشگویی های آسمانی

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۳ تشریح همراهی موسی درکوه و صحبت در مورد ارزش سینا
درود بر زیبا. طبق روند جلسات قبل قرار بر این بود که یک کتاب توسط سینا یاوریان تشریح شود و در مورد مرامنامه بحث شود و در مورد یک موضوع آزاد با هم تعاطی داشته باشیم.

این جلسه با حضور مریم ، بردیا، دریا، ایمان و سینا به دبیری سینا تشکیل شد. از آنجایی که بعضی از دوستان جملات خود را در مورد مرامنامه در سایت یادداشت نکرده بودند قرار بر این شد که در مورد مرامنامه صحبت نکنیم تا اعضا تصمیم خود را بگیرند. پس تصمیم گرفته شد که در این جلسه به تشریح کتاب و تعاطی در مورد “ارزش” پرداخته شود.

جلسه قبل که به معرفی کتاب پیشگویی های آسمانی گذشت . قرار بر این بود که سینا در جهت معرفی و تشریح کتاب، سفر کوتاه خود را با موسی به ده کوچک به عنوان کتاب زنده تعریف کند و آموخته های خود را از این سفر به دوستان منتقل کند. در این راستا سینا شروع کرد به تشریح این سفر از بدو تصیم گیری برای رفتن و اینکه هر گام از این سفر نکته ای در پی داشت که در اتمام وقت معرفی کتاب ناگهان برای سینا سورپریزی از طرف دوستان تدارک دیده شد که به مناسبت تولدش کیکی بر روی میز قرار گرفت به همراه چند کتاب نفیس به عنوان هدیه…. !دوستتان دارم!

دوستان عزیزم! امیدوارم با دلی پاک و هدفی پاک در مسیری پاک همواره همراه هم باشیم.

در پایان جلسه در مورد ازدواج و انتخابی برای ازدواج و نبود امکان درست برای یافت طرف مکمل صحبت شد و ناقص ماند.

زیبا یارتان

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ نقش بیماریها و سختی ها . ارزش ها در جامعه . آمار سینا
درود بر زیبا

جلسه با تاخیر در ساعت ۵:۳۰ با حضور سینا ، ایمان ، پویا ، بردیا ، مریم ، فروغ و فرزانه آغاز شد.

سینا سوالی به عنوان موضوع بحث مطرح کرد : ” نقش بیماری ها و حوادث و بدی ها و سختی ها در زندگی افراد بشر و نوع بشریت چیست.”

دوستان متفق القول بودند که سختی ها باعث پیشرفت شخص و نوع بشریت است. موردی هم مطرح شد بر این اساس که انسان می تواند مخلوق اتفاقات آینده باشد. در مقابل این سخن مطرح شد که اتفاقات از قبل تعیین شده هستند و ما در آن به پیش می رویم.

موضوع مورد بحث بعدی در مورد آمار دختران و پسران بود که آمار جمعیت ایران از مرکز آمار ایران دریافت شده بود و نشان می داد برخلاف شایعه ای که بیان می کند تعداد دختران بیشتر از پسران هست ، اختلاف نامحسوسی بین تعداد دختران و پسران وجود دارد که در بعضی سنین تعداد دختران و در بعضی سنین تعداد پسران بطور نامحسوسی بیشتر است که در کل همدیگر را خنثی می کنند. این بحث بیان کرد که این شایعه برای اهداف خاصی پراکنده شده و نباید به آن اهمیتی داد.

بحث بعدی در مورد ارزش ها در جامعه بود که چه چیزی در جامعه ارزش شده و چه چیزی ضد ارزش. موضوع جزئیی که از این موضوع کلی بیان شد در مورد ارزش در انتخاب همسر بود. که متاسفانه در جامعه ما دیدگاه سنتی مانع انتخاب صحیح می شود. و ارزش هایی که وجود دارند و …

تمام این بحث ها می تواند ادامه یابد.

زیبا یارتان

 

 

نشست های هفتگی: غیبت – ۲ اردیبهشت ۱۳۸۳

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
۲ اردیبهشت ۱۳۸۳ مرامنامه – غیبت بردیا

این جلسه با حضور آقایان و خانمها پویا-ایمان-شفق-بردیا-بهنوش-سینا و شکیبا با دبیری بردیا شروع شد.در آغاز پیش از شروع جلسه در رابطه با موضوع پشت سر کسی حرف زدن یا همان غیبت صحبت می کردیم. که بردیا با آغاز جلسه رو اعلام کرد.و به پیشنهاد دوستان از بین دو موضوع ۱-مرامنامه۲- غیبت برای صحبت کردن و بحث کردن رای گیری به عمل آمد که موضوع مرامنامه انتخاب شد. و قرار بر این شد که اگر وقتی باقی ماند در مورد موضوع دوم هم حرف بزنیم.

در آغاز سینا گفت که مرامنامه رو باید وقتی که اعضا به ۲۰ نفر رسیدن بنویسن و الان زمانش نیست.که مرضیه گفت در آن صورت نوشتن مرامنامه سخت تر می شودو رسیدن به توافقی بین ۲۰ نفر عضو کار دشواری هست. و سینا یاوریان هم در جواب گفت که اعضای آینده که یه دفه وارد گروه نمی شوند و ما کار سختی رو انجام نمی دهیم.بردیا هم در تایید حرف سینا گفت که الان وقت حرف زدن راجب مرامنامه نیست ولی به خاطر اینکه با این موضوع آشنا بشیم و از همین الان بدونیم که می خوایم چه کار بکنیم راجبش صحبت بکنیم و خیلی جدی واردش نشیم.

 در این جلسه کار نیک واندیشه  نیک برای گنجانده شدن در مرامنامه به صورت زیر تعریف شد:

کار نیک :-عملی است که برای من و همه افراد جامعه سودمند باشد.

– اندیشه نیک : اندیشه ای است که عمل به آن اندیشه برای من و دیگر افراد جامعه سودمند باشد.

– از هستها(رئالیسم) شروع کنیم و به ایده آلیسم برسیم.

——————————————————————–

موضوع دوم: پشت سر کسی حرف زدن

 در این مورد راجع به عواملی که موجب این عادت می شود صحبت شد اینکه دو نفری (چند نفری ) که پشت سر نفر سوم حرف می زنند با نفر سوم راحت نیستند و به همین خاطر با کسی که با او راحت هستن  پشت سر نفر سوم حرف میزنند. و دیگر اینکه  قدرت و قابلیت نه شنیدن را نداریم و به این خاطر پشت سر کسی که به ما نه گفته حرف میزنیمو دیگر اینکه به عنوان یک سرگرمی به آن نگریسته می شود و به عواقب آن فکر نمی شود.

 ———————————————————————

در پایان  تصمیم گرفتیم که بحث نیک اندیشی را حذف کنیم و بحث چگونه اندیشی رو جایگزین کنیم.

در این جلسه تصمیم گرفته شد که جلسه بعدی را هم در مورد مرامنامه صحبت بکنیم وقرار بر این شد که دوستان در آغاز جلسه جمله هایی را که از پیش یادداشت کرده اند نکات مهم خود را خوانده و پس از همفکری با همدیگراصول مرامنامه را کاملتر کنیم و سپس به تعریف و روشن کردن  کلمات مبهم در آن بپردازیم.

پایان جلسه