نشست های هفتگی: معرفی و بررسی کتاب عاشقانه های آرام – ۳۱ فروردین ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ   ۳۱ فروردین ۱۳۹۰     به دبیری  سینا. کتاب عاشقانه های آرام معرفی و بررسی شد.
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور ودیعه ، سینا و مرتضا ساعت ۵:۳۰ رسمیت یافت.
معرفی کتاب عاشقانه های آرام توسط :  همه همراهان
  کتاب عاشقانه های آرام برای مطالعه در ماه فرورین پیشنهاد شده بود که همراهان مطالعه کرده و در پایان ماه در مورد آن نظرات خود را رد و بدل کردند.
گوینده سخن زیبا :
نکات قابل ذکر :
گفت و شنود آزاد با موضوع : کتاب عاشقانه های آرام
نکاتی از کتاب عاشقانه های آرام :

– باید تخیل کنیم که در مه راه می رویم . تمام عمر در مه. من و تو مه را می پیماییم – آرام ،

– در مه دیگر از نگاه های چرکین ، قلب های کدر ن و رفتارهایی که آنها را رذیلانه می نامیم ، گله مند نخواهیم شد.
– عادت ، رد تفکر است. آغاز بلاهت است.
– قیمت عشق همیشه بیش از تحمل آدمیزاد بوده است.
– مشکل به زندگی معنا می دهد.
– کتاب عاشق نمی شود. تو در کوه ها ، جاده ها ، و در کنار ستم دیده گان واقعی رسم زندگی را یاد خواهی گرفت.
– بگذار خالصانه قبول کنیم که کوچکیم تا بتوانیم بزرگ شویم. رشد کنیم و دیگری شویم. بزرگ جایی برای تغییر کردن ندارد.
– حق دارد دل نگران باشد ، چون می داند که ممکن است خودش بهترین عاشق نباشد ، و یا شبه عشق ، گهگاه زورمندتر از خود عشق شود.

زمان پایان نشست :
نشست ساعت ۷:۳۰ پایان یافت.
برنامه نشست آینده :
نشست آینده ودیعه دبیر خواهد بود و در مورد معنای زندگی سخن خواهیم گفت.

 

نشست های هفتگی:کتاب آیاتو آن گمشده ام هستی- مهاجرت – ۲۴ فروردین ۱۳۹۰

گزارش نشست به تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه و کمک دبیری –

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۶:۱۵ شروع شد.
ودیعه و سینا در نشست حاضر بودند.

معرفی کتاب آیا تو آن گمشده ام هستی؟ توسط : ودیعه
این کتاب به چگونگی انتخاب همسر مناسب و شرایطی که باید موجود باشد و این که آیا ما آمادگی ازدواج را داریم می پردازد.
به مسایلی اشاره می کند که در حال مشکل ساز هستند و نیز به شرایطی می پردازد که شاید در آینده مثل بمب ساعتی درد سر ساز شوند.
در کل به نکاتی اشاره می کند که باعث عمیق تر بررسی کردن ما می شود.
در انتها هم روشی برای سنجش میزان تفاهم ارایه می دهد.

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : مهاجرت
– دلایل مهاجرت:
زندگی رویایی- کار مناسب- تحصیل- نا رضا یتی از وضع موجود- آزادی ها (فرار از محدودیت ها) – رسیدن به آرامش درونی – فرار از …
– با این همه مهاجرت شاید ما هم آفریقای فقیر و گرسنه دوم بشویم.
– مهاجرت در ایران نوعی جو گیر شدن مثل همه کارهای دیگر است.
– هر کسی چیزی می خواهد شاید متفاوت با بقیه و به خاطر خواسته اش مهاجرت می کند.
– برخی با رسیدن به خواسته هایی که برای آن مهاجرت کرده اند، به افسردگی می رسند.
– برخی برای اهداف کوچک مهاجرت می کنند و بعد نمی دانند که بعدش چی؟
– اگر همه این جور راحت ول کنیم و برویم پس چه کسی بماند تا آباد کند؟
– دولت برای آموزش مردم هزینه می کند ولی این آموزش ها مفید واقع نمی شوند و سودی باز نمی گردد چون همه می روند.

زمان پایان نشست :
۷:۳۰ رفتیم

برنامه نشست آینده :
سینا دبیر خواهد بود.
کتاب ماه ” یک عاشقانه آرام ” را بررسی می کنیم.

نشست های هفتگی: اشتباهات و خطاها – ۱۷ فروردین ۱۳۹۰

گزارش نشست هفتگی نیک اندیشان به تاریخ   ۱۷ فروردین ۱۳۹۰     به دبیری  سینا . درباره اشتباهات و خطاها به زبان انگلیسی صحبت کردیم و نکاتی بیان شد.
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
Session was held on 5:30 on wendsday.In this session, Vadie and Sina had been participated.
معرفی کتاب   توسط :
گوینده سخن زیبا :
نکات قابل ذکر :
گفت و شنود آزاد با موضوع :  Mistakes and Faults اشتباهات و خطاها
We had discusion about Mistakes and Faults.

We have Many decision during our life. Sometimes we do mistake. We can say Mistakes depend on our decision. So when we decide wrong, we will have mistake.
Our decission depend on our mood or our temper. When we are in bad temper , we will usualy have wrong decission and mistakes will be happend.

Maybe Faults is happend when we are doing something that does not need decision. When we are cooking, we fall dish on floor. It is an event that we do not have any decission befor that. This is our fault.
Same as Mistakes, Faults depend on our temper too.

When we are tierd or our energy is in low level, mistakes and faults is happend.
After mistakes and fault we feel regret.
How can we defeat this regret. prevent and postpone thinking about what was happend can help us to tolerate this misfortune.

These were our thoughts.

زمان پایان نشست :
We drank juice and ate candy.The session was over at 7.
برنامه نشست آینده :
Next session Vadie will be the manager of session and we will talk about immigration. Vadie wants to introduce us a book.

 

نشست های هفتگی: خلاقیت و ابتکار – ۱۱ اسفند ۱۳۸۹

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه و کمک دبیری –

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست ساعت ۵:۳۳ شروع شد.
سینا- مرتضی- ودیعه حاضر بودند.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : سینا – ودیعه
سینا خلاصه ای از یک کتاب را درباره انقلاب مردم در امریکا برایمان گفت که در ابتدا امریکا بخشی از انگلیس بوده و مردم به سبب برخی مشکلات تصمیم می گیرند که انقلاب کنند. شخصی به نام بنجامین فرانکلین که روزنامه نگار بوده، آغازگر این انقلاب محسوب می شود. مردم یک نفر (جورج واشنگتون) را فرمانده می کنند و مجموع ۱۳ ایالتشان پس از انقلاب تبدیل به ایالات متحده امریکا می شود.
ودیعه نیز یک حکایت کوتاه از مردی گفتم که سعی در نجات عقربی داشت و آن عقرب دست او را نیش می زد و مرد دوباره سعی می کرد و در جواب سرزنش گران می گفت: این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که عشق بورزم.
مرتضی نیز این بیت را افزود که: نیش عقرب نه از بهر کین است اقتضای طبیعتش این است.

نکات قابل ذکر :
در ابتدا آشنایی همراه جدید با سایر همراهان را داشتیم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : خلاقیت و ابتکار
– خصوصیات خلاقیت و ابتکار:
۱ – پاسخ یا مفهومی نو که احتمال وقوع آن کم باشد.
۲- باید گره ای را بگشاید.
۳- خلاقیت و ابتکار واقعی مشروط به دوام آن بینش ابتکاری و رشد و عملی کردن آن است.
– رابطه خلاقیت و ابتکار و ضریب هوشی را بعضی قبول دارند و می گویند که خلاقیت با IQ رابطه دارد و در مقاله ای آمده است که ضریب هوشی متوسط برای داشتن خلاقیت کافی است.
– خلاقیت و ابتکار با آموزش رابطه دارد یعنی به نوعی اکتسابی است و مثلا با آموزش بازی های فکری به کودکان می توان آن را پرورش داد.
– رابطه خلاقیت و ابتکار با الهام (نوعی دریافت) را بعضی منکر و برخی دیگر معتقد بودند.
– درباره تجارب خلاقیت های خودمان گپ زدیم.
– احتیاج باعث خلاقیت می شود.
– برخی معتقدند: کسی که دانش (معلومات) و تجربه در زمینه کاری اش داشته باشد، می تواند فردی خلاق تر باشد.
– اجازه ریسک کردن و به نوعی خارج شدن از حاشیه احتیاط به خلاقیت کمک می کند و به همان اندازه نگرانی مخرب خواهد بود.
– خلاقیت و ابتکار می تواند گروهی هم باشد (ناشی از کار تیمی). در ادامه یاد اوری شد که ما از نظر ذهنی کار گروهی را یاد نگرفته ایم.
– پیچیدگی ذهن به خلاقیت کمک می کند. (منظور چیز هایی به غیر از معلومات گذشتگان است)
– دید خوب به خلاقیت کمک می کند.
– حالا چه کار کنیم که خلاق بشیم؟ جواب: نترسیم (شهامت داشته باشیم) – نگیم که نکنه این بشه، اون بشه – نایستیم و حرکت کنیم (یاداوری داستان چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد)
– نیمکره راست مغز روی خلاقیت موثر است.
– عوامل بازدارنه خلاقیت و ابتکار:
۱- تلاش های قبل از بلوغ برای حذف خیال بافی
۲- محدودیت های باز دارنده قوه کنجکاوی کودکان
۳- تکیه بیش از حد به نقش جنسیت چون تفکر خلاق مستلزم حساسیتی بیش از حد(خصوصیتی کاملا زنانه) و اتکای به خود (خصوصیتی کاملا مردانه) است
۴- تاکید زیاد بر پیش گیری
۵- القای ترس و کم رویی
۶- تاکید بر مهارت های کلامی
۷- بیش از اندازه مورد انتقاد قرار دادن نظرات جدید
– عوامل تشدید کننده خلاقیت:
۱- انگیزه ها (انگیزه های ترغیب کننده به نواوری)
۲- ابزارها مثل: اراده- اعتماد به نفس- استمداد از دیگران- تغییر دادن- شبیه سازی و…

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ جلسه تمام شد.
پیشنهاد شد که موضوعات بحث را کاربردی تر انتخاب کنیم.

برنامه نشست آینده :
به انگلیسی درباره موضوع … در سال جدید صحبت خواهیم کرد.

نشست های هفتگی: طالع بینی و فالگیری – ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ   ۲۷ بهمن ۱۳۸۹    به دبیری سینا و کمک دبیری
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ودیعه و سینا در این همایش حضور داشتند و نشست را ۵:۳۰ آغاز کردند.
معرفی کتاب هیچ چیز نمی تواند مرا ناراحت کند توسط :  سینا
کتاب “هیچ چیز نمی تواند مرا ناراحت کند! آره هیچ چیز” نوشته آلبرت الیس ، روانشناس روش عقلانی هیجانی است.
آلبرت الیس برایساده سازی روانشناسی هیجانی عقلانی برای عموم ابتدا کتاب زندگی عاقلانه و سپس کتاب مذکور را نوشته است.
در این دو کتاب روش ABC آموخته می شود و روش های برخورد با برداشت خود از اتفاقات را بررسی می کند.
گوینده سخن زیبا :
نکات قابل ذکر :
گفت و شنود آزاد با موضوع : طالع بینی و فالگیری
در مورد طالع بینی و فالگیری نظرات متفاوت و متضادی وجود دارد. بسیاری مردم به طالع بینی معتقدند ولی به فالگیری نه و بسیاری دیگر عکس آن معتقدند.
طالع بینی از طریق ستارگان انجام می شود اما فال گیری از ذهن فالگیری به طور شهودی جاری می شود.
طالع بینی به توسط ستاره شناسی از ۳۰۰۰ سال پیش قدمت داشته و همچنان مورد توجه بسیاری قرار می گیرد.
بیان شد که طالع بینی و فال گیری ابزاری است که فرد به آن شرطی شده است.
شاید که انسان بعد از شنیدن فال یا طالع خود همان گونه عمل کند که به او القا شده است.
در طالع بینی ستارگان و کواکب بسیار موثر هستند و چون چیدمان ستارگان در ماه ها و سال های مشخص به طور مشابه هستند اعتقاد بر این است که اثرگذاری آنها بر تولد و سرنوشت انسان ها مشابه خواهد بود.
در ۲۵۰۰ سال پیش ماه های طالع بینی بر اساس کشفیات آن زمان در مورد ستارگان به ۱۲ ماه تعریف شده بود که با کشف جدید ، این تعاریف به ۱۳ ماه طالع بینی تعریف می شود.
نوسان در حرکت مداری زمین به صورت همیشگی و ثابت موقعیت خورشید را در چرخه ای ۲۶ هزار ساله در میان صورتهای فلکی تغییر داده و می دهد.
برج جدی: ۲۰ ژانویه تا ۱۶ فوریه

برج دلو: ۱۶ فوریه تا ۱۱ مارچ

برج حوت: ۱۱ مارچ تا ۱۸ آوریل

برج حمل: ۱۸ آوریل تا ۱۳ می

برج ثور: ۱۳ می تا ۲۱ ژوئن

برج جوزا: ۲۱ ژوئن تا ۲۰ جولای

برج سرطان: ۲۰ جولای تا ۱۰ آگوست

برج اسد: از ۱۰ آگوست تا ۱۶ سپتامبر

برج سنبله: از ۱۶ سپتامبر تا ۳۰ اکتبر

برج میزان: از ۳۰ اکتبر تا ۲۳ نوامبر

برج عقرب: از ۲۳ تا ۲۹ نوامبر

برج مار افسای: ۲۹ نوامبر تا ۱۷ دسامبر

برج کماندار: ۱۷ دسامبر تا ۲۰ ژانویه

برج مارافسای صورت فلکی جدید در طالع بینی جدید( Zodiac) است.

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ نشست پایان یافت.
برنامه نشست آینده :
نشست آینده ، ودیعه دبیر خواهد بود.
کتاب ” آسان بگیر” از آشو ، کتاب ماه است که در حال مطالعه هستیم.

 

نشست های هفتگی: بحث پیرامون ورزش – ۱۴ دی ۱۳۸۹

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ   ۱۴ دی ۱۳۸۹     به دبیری  سینا. در باره ورزش به زبان انگلیسی نکاتی را بیان کردیم.
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
The session was held on at 5:30.
Sina and vadie came to the session this week.

Sina was The manager of this session

معرفی کتاب   توسط :
گوینده سخن زیبا :
نکات قابل ذکر : درباره ورزش صحبت کردیم
We talked about Sports.
We exchange our knowledge about sport and practice speaking English. Of course to preparation we read about that in Internet Sites and books in English before the session.
I glad if you correct my English mistakes and knowledge.
گفت و شنود آزاد با موضوع : Sports  ورزش
A sport is an organized, competitive, entertaining, and skillful activity requiring commitment, strategy, and fair play, in which a winner can be defined by objective means. It is governed by a set of rules or customs.

Sports categorized to Mind and Body sports (like chess and volleyball). Another category of sports is about team working or compete alone (like ballet or swimming). We have another category too; In one of them two people or two team challenge like tennis and In another one each team or one person do their best skills to be the best like gymnastic.
Sports are for fun, recreation or physical condition. Team sport can nurture our social interaction skills too.
Yoga is called physical Art because it is both mind and body sport.
Sports for youth can have health benefits and less risk of drug or alcohol use.
….

زمان پایان نشست :
We talk more than this but we could not write all of them here.
Session was over at 7:30.
برنامه نشست آینده :
Next session we will talk about the book we are reading these days.

 

نشست های هفتگی: آزادی شخصی و اجتماعی – ۷ دی ۱۳۸۹

گزارش نشست هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ   ۷ دی ۱۳۸۹    به دبیری ودیعه. درباره آزادی شخصی  و اجتماعی صحبت کنیم.
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۰۷ نشست با حضور ودیعه و سینا شروع شد.
روی میز خیام نشسته بودیم.
معرفی کتاب   توسط :
گوینده سخن زیبا : سینا
اشعاری از عطار را خواند که چند بیتش را در ادامه می نویسم:
تو مباش اصلا کمال این است و بس
تو ز تو گم شو وصال این است و بسمبتلای خویش و حیران توام
گر بدم گر نیک هم زان تو ام
نکات قابل ذکر :
امید و دوستش به طور غیر منتظره سری به ما زدند و احوال پرسی کوتاهی با آن ها داشتیم.
گفت و شنود آزاد با موضوع : آزادی شخصی و اجتماعی
  آزادی شخصی به وسیله قوانینی محدود به آزادی جمعی شده است.
این قوانین برای این است که بتوانیم در کنار هم زندگی کنیم.
آزادی شخصی مربوط به عملکرد خودمان در کارهای انفرادی و در محدوده قوانین است.آزادی اجتماعی مربوط به عملکرد ما در ارتباط با بقیه و بر اساس یک سری قوانین است.
قوانین الزاما مکتوب نیستند مثل عرف و سنت.مثلا لخت امدن در خیابان یا سیگار کشیدن در محیط های سر بسته
اگر امنیت اجتماعی به خطر بیفتد آزادی شخصی محدود می شود چون تقدم با اجتماع است نه شخص.
آزادی شخصی برای جلوگیری از آسیب های جمعی به قوانین محدود می شود.
پس چون سیگار کشیدن آسیب دارد باعث می شود که فرد به آن محدود شود.

مثال: آزادی بیان یکی از آزادی های اجتماعی است و به معنای محدودیت با قوانینی است. حالا اندازه این محدودیت چقدر باشد به جامعه بستگی دارد.

یک تعریف از آزادی: هر کاری دوست داری بکنی.
تعایفی از قوانین: ۱- محدودیت . ۲- یک سری چیزهایی که باید اجرا بشوند.
شاید هم آزادی شخصی یعنی آزادی کامل یا شاید هم محدود شدن به قوانین تا به خودمان آسیب نزنیم.

زمان پایان نشست :
۶:۳۰ پایان نشست بود.
برنامه نشست آینده :
درباره sports صحبت می کنیم و سینا دبیر خواهد بود.

 

نشست های هفتگی: معرفی و بررسی کتاب منطق الطیر – ۳۰ آذر ۱۳۸۹

گزارش نشست هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ   ۳۰ آذر ۱۳۸۹   به دبیری  سینا . درباره کتاب منطق الطیر صحبت شد.
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
این نشست ساعت ۵ با حضور ودیعه و سینا تشکیل شد.
معرفی کتاب منطق الطیر توسط : همراهان
کتاب منطق الطیر یا مقامات طیور برای مطالعه همراهان در ماه گذشته پیشنهادشده بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
گوینده سخن زیبا :
نکات قابل ذکر :
گفت و شنود آزاد با موضوع : کتاب منطق الطیر
از اسم کتاب منطق الطیر شاید بتوان چنین برداشت کرد که منطق الطیر یعنی روش های سیر و مقامات طیور یعنی مراتب سلوک.
نویسنده کتاب منطق الطیر که عطار نیشابوری است شاید که خود این مراتب را تجربه کرده باشد.
در ابتدا مرغان به این می اندیشند که : نیست خالی هیچ شهر از شهریار
شاید که شهریار در ذهن نظم و ترتیب ایجاد کند و اینگونه است که در پی شهریار در مسیر رسیدن به سیمرغ قدم می گذارند.
کتاب منطق الطیر حاوی داستان هایی نیز هست که در بخش های مختلف به لحاظ موضوعی بیان می شوند.
از طریق داستان شیخ صنعان به این نکته اشاره می کند که اگر عاشق شدی فکر جان نمی کنی.
هد هد به قرعه سردسته می شود. از او می پرسند که چگونه شد که تو اینهمه در مورد سیمرغ می دانی و ما نمی دانیم. او به “نظر” اشاره می کند. که عارف به یک “نظر” از استاد نیاز دارد. و سلیمان “پادشاه جهان ها” به او نظر کرده است.
در کتاب منطق الطیر بخش های مختلف و وادی ها از نو تعریف می شوند به طور مثال جهنم ؛ حسرت واماندگی از یار معرفی می شود.
و شیطان ؛ به دلیل اینکه می خواسته سرْ دمیدن روح در آدم را ببیند سجده نکرده است.در کتاب منطق الطیر هفت وادی برای سیر و سلوک معرفی می گردد.
وادی اول وادی طلب است.
اگر به چیزی که می خواهی نمی رسی در طلب، نقصانی وجود دارد.
گر ترا سنگی زند معشوق مست
به از غیری گهر آری به دست
نکته دیگر در این وادی صبر در طلب است.
وادی دوم وادی عشق است.
عشق بایدت تا تو را از خرد بستاندت
منظور از خرد همان ذهن است که مانع رهایی و تولید کننده “من” است.
وادی سوم وادی معرفت است.
اگر شخص مزه معرفت را بداند به هر چیزی راضی نمی شود.
وادی چهارم وادی استغنا است.
نه در او دعوی نه معنی بود
وادی پنجم وادی توحید است
وقتی یکی باشد همه نبود دویی
وحدت در کثرت
همان جمله معروف؛یکی بود یکی نبود.
کثرت در وحدت
وادی ششم وادی حیرت است.
عاشقم ندانم بر کیم (عاشق کیم)
وادی هفتم وادی فقر است.
آن زمان که خودرهایی باشدم
بی خودی عین خدایی باشدم

این کتاب برای کسانی که به دنبال تغییر و خودسازی هستند بسیار مفید واقع شد.

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ نشست پایان یافت.
شب یلدا بود و شیرینی و آجیل فروشی ها شلوغ. این شب زیبا را به هم تبریک گفتیم و به سمت خانه رهسپار شدیم.همراهان برای ماه آینده کتاب “آسان بگیر” از سخنرانی های “آشو” ترجمه “حامد مهری” را مطالعه خواهند کرد.
برنامه نشست آینده :
نشست آینده ودیعه دبیر خواهد بود و در مورد آزادی شخصی و آزادی اجتماعی گفت و شنود خواهیم داشت.
ارائه سخن زیبا را سینا به عهده گرفت.

 

نشست های هفتگی: درباره اهداف گروه و تعامل – ۱۶ آذر ۱۳۸۹

گزارش نشست هفتگی نیک اندیشان به تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۹ به دبیری ودیعه . درباره اهداف گروه و تعامل با هم صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
سینا و ودیعه در این نشست حاضر بودند.
ساعت ۸ نشست شروع شد.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : –

نکات قابل ذکر :
به دلیل آلودگی هوا این نشست به صورت تلفنی برگزار شد.
نکته مهم : به دلیل سال روز تشکیل گروه این نشست را به بررسی اهداف گروه اختصاص دادیم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : اهداف گروه و تعامل
همه آدم ها در جامعه به تعامل با انسان های دیگر نیاز دارند. چرا؟
۱- نیاز درونی به هم صحبتی با هم نوع
۲- نیاز بیرونی که وقتی انسانی رشد می کند نتیجه اش در رفتارش ظاهر می شود. پس می توانیم با تعامل با همدیگر چیزهایی برای رشد یاد بگیریم.

پس می خواهیم رشد کنیم و در ضمن رشد جمعی با رشد فردی به وجود می آید و جمع به ما این امکان را می دهدکه برای مثال مواارد زیر را تمرین کنیم:
– انتقاد کردن
– خوب گوش کردن
– مسئولیت پذیری
– نظم
– مهربونی و هوای هم رو داشتن
– تحمل پذیری عقاید مختلف یعنی با عقاید مختلف هم می توانیم با هم دوست باشیم
– کمک اندیشه ای به هم
– کار گروهی

نکته: بعضی ها بر حسب تجربه می گویند که گروه باید قوانینی داشته باشد.

نکته: در هر کاری حتا در گروه ها باید کار درست را از راه درست انجام داد. یعنی نباید از راه های نادرست به نتیجه رسید یا این که چه میزان هزینه مادی یا معنوی صرف رسیدن به هدف می شود. در یک کلام کارمان ثمر بخش باشد.

نکته: در هر کاری هدف ها معلوم باشند.

پس نیاز به تعریف و فراهم کردن محیط هایی برای تمرین موارد ذکر شده در بخش های قبلی داریم و اسم این محیط ها را باشگاه می کذاریم. مثل باشگاه نشست ها باشگاه کوه و گردش و …

زمان پایان نشست :
به دلیل تلفنی بودن نشست ساعت ۹ آنرا تمام کردیم.

برنامه نشست آینده :

نشست های هفتگی: بحث پیرامون پول و پس انداز – ۱۸ آبان ۱۳۸۹

گزارش نشست هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۹ به دبیری سینا . در باره پول و پس انداز به زبان انگلیسی صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
The session was establish on 5:30.
Sina and Vadie spoke about the Money as subject.

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :  پول و پس انداز Money
Money has been invented by human.
We save money to use in future.
We spend money for buying someting,going travel,paying for food.
There is a question for someone:”How can people save money when they do not need and others are poor?”
So some people think:” Rich people blame about poor people.
We have to work hard to have good salary and income. Some hardworkers have incomes from several jobs.
wage is the money that pay per week and salary is the money that pey in month.
pension is the money that pay for retired person.
We can barow some money that We will owe some one and we wil call dobter.
We can have loan frm bank too.
If we have enough money we can lend to our friend to solve his/her finance problem.
Managing Social economy is very important for people who live in that society.
people have to pay to rent a house and electrisity bill.

 

زمان پایان نشست :
The session was ovr at 7:30.

برنامه نشست آینده :
Next session Vadie will be the manager of the session