نشست های هفتگی: جبهه گیری ، پیشداوری ، یک جانبه نگری – ۲۹ شهریور ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۱ به دبیری سينا یاوریان. درباره جبهه گیری ، پیشداوری ، یک جانبه نگری صحبت کردیم .

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست ساعت ۵:۴۰ با حضور وديعه و سينا رسميت يافت

معرفی کتاب نداشتيم توسط :

گوینده سخن زیبا : وديعه و سينا
با اشخاص به گونه اي رفتار كن كه انگار اولين بار است كه آنها را ملاقات مي كني.

هميشه كار درست را انجام دهيد حتا وقتي كسي شما را نگاه نمي كند.

– بدون گفتگو رابطه اي وجود ندارد.
– بدون احترام عشقي وجود ندارد.
– بدون اعتماد دليلي براي ادامه وجود ندارد.

هرگز به كسي كه به شما دروغ مي گويد اعتماد نكنيد ، هرگز به كسي كه به شما عتماد مي كند دروغ نگوييد.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :

جبهه گیری ، پیشداوری ، یک جانبه نگری

نشست های هفتگی: رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان – ۱۸ مرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ به دبیری رضا. درباره رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور رضا، سينا و وديعه در ساعت ۱۷:۳۰ رسميت يافت

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : وديعه
اگر سعي كنيد يك نفر ديگر باشيد فقط خودتان را تلف كرده ايد
براي خودتان بايستيد

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع :
رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان

– عشق قابل تعريف نبوده و قانون مند نيست
– شادي زير مجموعه عشق است
– عشق را مي‌توان جوشش يك احساس خوشايند دروني در نظر گرفت
– عشق را از دو ديدگاه ميتوان در نظر گرفت اول اينكه وابسته به موضوع نبوده و مستقلا وجود دارد و ديگر اينكه وابسته به موضوع است و تنها عشق به چيزي معنا دارد
– فرق دوست داشتن و عشق را ميتوان اينگونه بيان كرد كه دوست داشتن انتخابي است ولي عشق بايد داده شود و اين مانند فرق مفاهيم آزادي از و آزادي براي است. بطوريكه دوست داشتن چيزي خواستن و گرفتن آن است ولي عشق ورزيدن دادن يك احساس است
– عشق بر اساس حساب و كتاب عقلاني نيست ولي دوست داشتن اينگونه است
– عشق باعث بهتر شدن حال انسان ميگردد
– منطق و عقل مراتب دارد و هر چه عميق تر باشد با عشق به وحدت ميرسد
– هركسي كو دور ماند از اصل خويش باز جويد روزگار وصل خويش
– همه از خداييم و به سوي خدا ميرويم
– انسان ذاتا گرايش به زيبايي دارد و مايل به يكي شدن و حل شدن در زيبايي مطلق است و اين عشق است يعني وحدت با زيبايي مطلق
درباره رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان بحث بسیار است.
زمان پایان نشست :
بحث پیرامون رابطه عشق، عقل، منطق و عرفان در ساعت ۱۹:۳۰ به پايان رسيد

برنامه نشست آینده :

نشست های هفتگی: پیرامون حسادت – ۳ خرداد ۱۳۹۱

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۱ به دبیری سينا و کمک دبیری

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با حضور وديعه ، سينا و رضا نشست در ساعت ۵:۴۰ رسميت يافت.

معرفی کتاب نداشتيم توسط :

گوینده سخن زیبا :

نکات قابل ذکر :
بعد از صحبت هاي اوليه ديدار ، در مورد هدف گروه مرور داشتيم .
در اين نشست در مورد هدف گروه نيك انديشان كه تمرين مواردي در جهت رشد و ارتقا خود است صحبت كرديم.
تمرين مسئوليت پذيري
تمرين انتقاد كردن و انتقاد شنيدن
تمرين هوشياري و نظم
تمرين گوش دادن و سخن گفتن
تمرين تحمل عقايد مختلف و مخالف
در نهايت تمرين تعامل اجتماعي

لازم است در مورد روش هاي اجرايي رسيدن به هدف و چگونگي اين تمرين ها نيز در نشست هاي بعدي مرور داشته باشيم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : حسادت و غیرت – جنس مقابل
در ادامه نشست قبل كه در مورد رابطه دختر و پسر بود اين موضوع انتخاب شده بود كه در مورد احساس حسادت يا به تعبيري غيرت و دليل وجود اين حس ها و ضرورت يا عدم ضرورت آن ها صحبت شد.

دوستان اشاره داشتند كه غيرت بيشتر مردانه و حسادت بيشتر زنانه است.
اغلب اوقات غيرت ، خشونت را در بر دارد.
غيرت از آموخته هاي ذهني ناشي مي شود اما حسادت از احساس.
حسادت بيشتر از احساس عدم امنيت براي از دست دادن مالكيت ناشي مي شود.

زمان پایان نشست :
نشست ساعت ۷:۳۰ پايان يافت.

برنامه نشست آینده :
نشست بعد رضا دبير خواهد بود.
موضوع نشست بعد متعاقب تعيين خواهد شد.

نشست های هفتگی: ارتباط دختر و پسر – ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ به دبیری ودیعه. درباره ارتباط دختر و پسر صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۵۰ شروع شد
همراهان: سینا یاوریان – ودیعه – رضا
تولد سینا رو جشن گرفتیم

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : ودیعه
من زنم و به همان اندازه از هوا سهم می برم که ریه های تو!
درد آور است که من آزاد نباشم تا تو به گناه نیفتی
قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشم هایت می آیند
تاسف بار است که باید لباس هایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم
زنده یاد ” سیمین دانشور ”

نکات قابل ذکر :
سخن زیبا به مناسبت روز زن انتخاب شده بود

گفت و شنود آزاد با موضوع : ارتباط دختر و پسر
– آیا ارتباط دختر و پسر نوعی استفاده از جنسیت برای کسب پول و مقام
– محدودیت های جامعه باعث چشم چرانی- سرکوب احساسات و عدم رشد عقلی و … شده است
– آموزش های غلط هم تاثیر گذار بوده
– آقایون : با خانوما نمی دونیم چی کار کنیم!
– آقایون : نمی دونیم دخترا چی می خواهند!
– چون درباره ارتباط دختر و پسر آموزش نداریم نمی دونیم چطور با هم رفتار کنیم
– دو جنس کاملا با هم متفاوت هستند باید اینرو بشناسیم و بپذیریم
– بلوغ جنسی-عاطفی-ذهنی-مالی در ایجاد ارتباط سالم موثرند
– تک تک افراد جامعه باید رشد کنند تا بعد بتوانند با شخص دیگری زندگی کنند
– زندگی تا ۴ سال با یه نفر و بعد با نفر بعدی و همین طور ادامه دارد
– زن نو کن ای دوست هر نو بهار
– ارتباط با بیش از یک نفر –> تفریح و لذت
– عشق یعنی هورمون
– عشق یا هر انرژی ای در کل کاینات تاثیر میگذاره
– عشق تجربه یکی شدنه
– گرایش به زیبایی و نسبی بودن زیبایی

زمان پایان نشست :
۷:۴۰

برنامه نشست آینده :
کتاب اردیبهشت ماه ” مامان و معنی زندگی ” را داریم
نشست بعدی در ۳ خرداد خواهد بود.

نشست های هفتگی: ماه رمضان و فرهنگ روزه داری – ۵ مرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه. درباره کمونیسم صحبت شد و موضوع بحث ماه رمضان بود.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۴۰ شروع شد
سینا – ودیعه – فرنوش – کیارش- رزا
موسی مهمانمان بود.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : کیارش
کیارش به مدت ۲۰ دقیقه درباره کمونیسم برایمان صحبت کرد و سعی کرد توضیحاتی بدهد. او اشاره کرد که این مدت برای معرفی کمونسیم بسیار کم است و باید برای آشنایی با آن چند جلد کتاب خواند.
کمونیسم: یک ساختار اجتماعی – سیاسی که جامعه ای بدون طبقه و بدون هیات حاکم دارد. از ویژگی های آن سازمانی اجتماعی و ضد دولت گرایی است. به حذف مالکیت خصوصی می پردازد و شاخه ای از سوسیالیسم است. ایدئولوژی هم ندارد.
کومون اولیه شکل اولیه سازمان اجتماعی است.
مارکس برای اولین بار کمونیسم را به صورت علمی بررسی کرده است. هنوز در دنیا نظر مارکس اتفاق نیفتاده است.
مزدک و مانی اشاره هایی به کمونیسم دارند و …

نکات قابل ذکر :
صحبت موسی و جواب گویی به سوالات همراهان را داشتیم. به همین خاطر وقت جلسه تا ۸ تمدید شد.
– پیشنهاد کردند : درباره مسایل انفعالی، قراردادی و اعتباری در جلسات صحبت نشود.
– ۵۰ درصد سوال باید برای سوال کننده روشن باشد یعنی سوال مستدل باشد.
– این همه به دنبال علم می روم که بفهمم چقدر نمی دانم.
– … به یادتان می آورم تا بدانید که زیباترین منش آدمی، محبت اوست، پس محبت کنید، چه به دوست، و چه به دشمن، که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست …
– سقراط پدر فلسفه: هر آنچه زیباست، دشوار است.
– کتابت سایه نفس است.
– “خودت، خودت را بشناس” در راستای چگونه زیستن.
– بیل و کلنگ را دست مخاطب می دهم. چاه کن نیستم.

گفت و شنود آزاد با موضوع : ماه رمضان و فرهنگ روزه داری
– رمضان یک ماه قمری است که قبل از اسلام هم وجود داشته است.
– یک تعریف از روزه: از طلوع تا غروب نخورند و ننوشند. تذهیب نفس هم دارد.
– فرهنگ روزه داری- برخورد با روزه خواران- روش های اجباری
– از نظر علمی بعضی می گویند، روزه برای بدن مضر است. برخی نیز اشاره کردند که خیر، از نظر تجربی بعد از رمضان احساس سبکی جسمانی دارند.
– ترک عادت با روزه
– ۱ وعده کمتر غذا بخوریم و آن را به افراد نیازمند بدهیم.
– اشاره به هند که هر کسی عقیده شخصی خودش را دارد و به راحتی کنار هم زندگی می کنند.
– فشار جسمی ناشی از روزه ممکن است از نظر روانی هم ما را به هم ریزد. اما از نظر روحی آرامش بخش است. و برای سلامتی مفید
– مساله جسمی تحت تاثیر مسایل اعتقادی است و افرادی که با اعتقاد روزه می گیرند، رفتار بهتری هم پیدا می کنند.
– روزه گرفتن در ماه رمضان عادت شده و چون بدون اعتقاد می گیرند، بد اخلاق می شوند و دعوا می کنند و …
– اثر خوب ناشی از اعتقاد: مثلا اگر کم کاری بکنم یا دروغ بگویم یا غیبت بکنم، باطل می شود، پس رفتارم بهتر می شود.
– در بین النحرین در ماه هایی که ماده غذایی خاصی کم می شد، روزه آن ماده غذایی را می گرفتند.
– در فصلی که شکار حیوانات نسل آن ها را تحدید می کرد، روزه گوشت می گرفتند.
– شاید چون در عربستان چیز زیادی برای خوردن پیدا نمی شده، با یک ماه غذای کم خوردن ، مقداری غذا پس انداز می شده و …
– شاید دلیل احساس خوبی که در ماه رمضان از لحاظ روحی حس می شود، این است که چون چیزی خورده نمی شود، بی حال می شوید و با صدای آرام صحبت می کنید و متواضع می شوید و …
– تحمیل عقیده خود به دیگران درست نیست.
– برعکس انتظار، مصرف مواد غذایی در ماه رمضان بیشتر می شود.
– در اثر خوردن ناگهانی غذا در افطار بدن صدمه می بیند.
– توی قطب شمال که روزها بسیار طولانی می شود، چه کنند.
– احکامی که با زمان و مکان عوض می شوند.
– احکام ثانویه فقط با زمان عوض می شموند نه با مکان.

زمان پایان نشست :
ساعت ۸:۱۰ تمام شد.

برنامه نشست آینده :
درباره شعر “تو به آرامی آغاز به مردن می کنی …” از “پابلو نرودا” که موسی برایمان آورده بودند، صحبت خواهیم کرد.
کیارش دبیر خواهد بود.

نشست های هفتگی: ارزش یک روز زندگی – ۱۵ تیر ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۰ به دبیری سينا . درباره ارزش یک روز زندگی صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
ساعت ۵:۳۰ با حضور كيارش ، وديعه ، مرتضا ، سينا و رزا نشست رسميت يافت

معرفی کتاب توسط :

گوینده سخن زیبا : سينا
شايد دليل آنكه به چيزي كه مي خواهيم دست نمي يابيم آن باشد كه هنوز لياقت آن را كسب نكرده ايم.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : ارزش یک روز زندگی
اين موضوع پيشنهاد مرتضا بود كه شروع گفت و شنود توضيحي در مورد پيشنهاد خود داد و در ادامه همراهان نظرات خود را بيان داشتند.
– روزمان را چگونه بگذرانيم؟
– سخت نگيريم.
– احساس خوب و رضايت خاطر به خود فرد بستگي دارد.
– با تجربه بيشتر و سن بالاتر از مسائل كمتري ناراحت مي شويم.
– برنامه ريزي به معني زندگي ماشيني !
– هدف گذاري هاي كوچك و بزرگ انجام دهيم.
– اگر خوشي خود را مشروط كنيم خوشي محدود مي شود.
– كارها را بدون دغدغه و با آرامش انجام دهيم. ارزش یک روز زندگی خیلی بیشتر از اینهاست.
– نياز به دريافت آرامش ( استراحت) ، كاتاليزوري مثل مسافرت براي شارژ دوباره لازم است.
– شاد بودن و فرار از غم و اندوه
– آيا نوزاد هنگام تولد شاد است يا غمگين. آیا ارزش یک روز زندگی را درک می کند
– كمك به همنوع روشی مهم برای افزایش ارزش یک روز زندگی
– جهت دار بودن زندگي براي پيشرفت كمك مي كند.
– هرم نيازهاي مازلو بررسي شد.

زمان پایان نشست :
ساعت ۷ پايان گفت و شنود اعلام شد و در مورد موضوع نشست آينده و مسائل ديگر تا پايان نشست در ساعت ۷:۳۰ صحبت و نظرخواهي شد.

برنامه نشست آینده :
براي نشست آينده كيارش توضيح در مورد سوسياليسم و دبيري نشست را به عهده گرفت.
به پيشنهاد همراهان ، موضوع گفت و شنود حول تاتر ” مي خواهم آقاي ميوسوو را ملاقات كنم” خواهد بود.

نشست های هفتگی: احترام به همدیگر – ۸ تیر ۱۳۹۰

گزارش نشست نیک اندیشان به تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه و کمک دبیری –

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۵:۳۰
سینا – ودیعه – رزا

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : رزا
داستایوسکی از تنها چیزی که می هراسد این است که شایستگی رنج کشیدن را نداشته باشد.

کمی درباره این سخن صحبت کردیم و نظراتمان را گفتیم.

نکات قابل ذکر :

گفت و شنود آزاد با موضوع : احترام به همدیگر
– اصلا احترام چی هست؟
– یک راه: در برخورد با هر کسی رعایت کنیم که از چه مسایلی ناراحت می شود.
– آزادی داریم در حدی که به دیگران آسیبی نرسد. حالا چه کسی این آسیب را تعریف می کند؟
– ضرب المثل: در روم مثل رومی ها رفتار کن
– پس برای آسیب نزدن باید دوست مان را بشناسیم که بدانیم چه افکاری دارد. پس شناخت دوست مان نوعی احترام است.
– اگر خیلی مراعات کنیم، پس چه طور چیزی را به دوست مان یاد بدهیم؟
– نظر گفتن با تحمیل نظر خیلی فرق می کند.
– روش بیان صحیح را یاد بگیریم. مثل کتاب ” هیچ کس کامل نیست”
– ” دید ” مهمه. یعنی طرف مقابل هم گوش شنوا دارد یا نه؟
– رعایت احترام یعنی سعی در شناخت. یعنی حتی اگر نتوانی، سعی هم که بکنی، نوعی شناخت است.
– پس در نظر بگیریم که با چه کسی در حال صحبت هستیم و رعایتش را بکنیم.
– بعضی اوقات من متوجه نیستم که رعایت احترام دیگران را نمی کنم، پس طرف مقابل اگر ناراحت شد باید بگوید.
– بعضی ها وقتی ناراحت می شوند چیزی نمی گویند و فقط می روند. چون فقط برداشت خود را درست می دانند و جایی برای توضیح نمی گذارند.
– انواعی از آن در جامعه رعایت می شوند مثل کوچک تر بزرگ تری و ..
– احترا م باید انسانی باشد و بر پایه مواظبت کردن
– برای حفاظت از افراد مسن که مثل بچه ها می شوند، باید یک سری مسایل را رعایت کرد.
– احترام به سنت ها (شرکت در مراسم ختم و شام وناهار آن) بستگی به فرهنگ ها دارد.
– احترا م اجباری به رییس و …

زمان پایان نشست :
۷:۰۵

برنامه نشست آینده :

نشست های هفتگی: پیرامون تقویت اراده – ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری سينا . درباره موضوع تقویت اراده صحبت کردیم و به جدول کارهای فوری و ضروری اشاره شد.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با حضور مريم ، وديعه ، سينا ، مونا ، رزا نشست ساعت ۵:۳۰ به دبيري سينا برگزار شد.

معرفی کتاب تو همه انديشه اي توسط : سينا
اين كتاب نوشته داگ هوپر برگردان مهدي قراچه داغي هست.
هر فصل كوتاه اين كتاب نكته قابل ملاحظه اي دارد كه با تعمق در آنها مي توان زندگي خود را متحول كرد.
نكاتي چند:
– همه سعي مي كنيم مطابق انتظارات ديگران ظاهر شويم ! چه مثبت باشد چه منفي.
– اشخاص با توجه به برداشتي كه شما از خود داريد نسبت به شما واكنش نشان مي دهند.
– نبايد از نتيجه اي كه به دست مي آوريم متعجب شويم زيرا ايمان داريم كه اتفاق خواهد افتاد.
– به جاي توجه به مسائل به راه حل ها تمركز كنيم.
– دلسوزي به حال خود را كنار بگذاريم.
– رسيدن به آزادي بدون نظم و ترتيب شخصي امكان پذير نيست.

گوینده سخن زیبا : رزا
يك جمله از كتاب آرامش گوسفندي

بعد از يك روز سخت خيساندن خود در وان حمام آرامش بخش است.

نکات قابل ذکر :
از طرف گروه نيك انديشان كتاب مديريت زمان و يك دفترچه به جهت تبريك مسئوليت پذيري به رزا تقديم شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : تقویت اراده
در جهت تقویت اراده همراهان مطالعاتي را انجام داده بودند و براي اين نشست با آمادگي حضور يافته بودند.

مواردي چند در جهت تقویت اراده كه همراهان بيان داشتند:

– توجه به نقاط مثبت تقویت اراده
– تلقين به خود
– ايمان
– مقايسه نكردن خود با ديگران
– ايجاد شوق و علاقه در خود
– برنامه ريزي منظم
– انتخاب دوستاني با اراده قوي
– ورزش منظم و مستمر
– جايزه به خود (تشويق)
– محروميت به خود ( تنبيه )
– در نظر گرفتن توانايي هاي خود(واقع بين بودن)
– همه كار شدني است
– استقامت ، پشتكار ، پيگيري
– دوري از ترس
– تمركز حواس
– شروع از كارهاي كوچكتر
– تقسيم كارهاي بزرگ به كارهاي كوچك تر
– اولويت بندي كارها

در اين نشست در مورد جدول كارهای فوری و ضروري از كتاب هفت عادت مردمان موثر برای تقویت اراده صحبت شد.
اشاره شد كه خواسته ها و نيازها دسته بندي گردند و در اين راستا هرم نيازهاي دكتر مزلو بررسي شد.

زمان پایان نشست :
پايان نشست با تعيين موضوع نشست بعد در ۷:۳۰ پايان يافت.

برنامه نشست آینده :
نشست بعد به زبان انگليسي خواهد بود و در مورد مسافرت گفت و شنود خواهيم داشت.

 

نشست های هفتگی: کتاب تو همه اندیشه ای – تقویت اراده – ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری سينا . درباره تقویت اراده بحث کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با حضور مريم ، وديعه ، سينا ، مونا ، رزا نشست ساعت ۵:۳۰ به دبيري سينا برگزار شد.

معرفی کتاب تو همه انديشه اي توسط : سينا
اين كتاب نوشته داگ هوپر برگردان مهدي قراچه داغي هست.
هر فصل كوتاه اين كتاب نكته قابل ملاحظه اي دارد كه با تعمق در آنها مي توان زندگي خود را متحول كرد.
نكاتي چند:
– همه سعي مي كنيم مطابق انتظارات ديگران ظاهر شويم ! چه مثبت باشد چه منفي.
– اشخاص با توجه به برداشتي كه شما از خود داريد نسبت به شما واكنش نشان مي دهند.
– نبايد از نتيجه اي كه به دست مي آوريم متعجب شويم زيرا ايمان داريم كه اتفاق خواهد افتاد.
– به جاي توجه به مسائل به راه حل ها تمركز كنيم.
– دلسوزي به حال خود را كنار بگذاريم.
– رسيدن به آزادي بدون نظم و ترتيب شخصي امكان پذير نيست.

گوینده سخن زیبا : رزا
يك جمله از كتاب آرامش گوسفندي

بعد از يك روز سخت خيساندن خود در وان حمام آرامش بخش است.

نکات قابل ذکر :
از طرف گروه نيك انديشان كتاب مديريت زمان و يك دفترچه به جهت تبريك مسئوليت پذيري به رزا تقديم شد.

گفت و شنود آزاد با موضوع : تقویت اراده
در جهت تقویت اراده همراهان مطالعاتي را انجام داده بودند و براي اين نشست با آمادگي حضور يافته بودند.

مواردي چند در جهت تقویت اراده كه همراهان بيان داشتند:

– توجه به نقاط مثبت تقویت اراده
– تلقين به خود
– ايمان
– مقايسه نكردن خود با ديگران
– ايجاد شوق و علاقه در خود
– برنامه ريزي منظم
– انتخاب دوستاني با اراده قوي
– ورزش منظم و مستمر
– جايزه به خود (تشويق)
– محروميت به خود ( تنبيه )
– در نظر گرفتن توانايي هاي خود(واقع بين بودن)
– همه كار شدني است
– استقامت ، پشتكار ، پيگيري
– دوري از ترس
– تمركز حواس
– شروع از كارهاي كوچكتر
– تقسيم كارهاي بزرگ به كارهاي كوچك تر
– اولويت بندي كارها در تقویت اراده بسیار مهم است.

در اين نشست در مورد جدول كارهاي فوري و ضروري از كتاب هفت عادت مردمان موثر صحبت شد.
اشاره شد كه خواسته ها و نيازها دسته بندي گردند و در اين راستا هرم نيازهاي دكتر مزلو بررسي شد.

زمان پایان نشست :
پايان نشست با تعيين موضوع نشست بعد در ۷:۳۰ پايان يافت.

برنامه نشست آینده :
نشست بعد به زبان انگليسي خواهد بود و در مورد مسافرت گفت و شنود خواهيم داشت.

نشست های هفتگی: بحث درباره روابط – ۱۱ خرداد ۱۳۹۰

گزارش نشست های هفتگی گروه نیک اندیشان به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ به دبیری ودیعه . درباره روابط صحبت کردیم.

زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
۶:۰۰ شروع کردیم و همه همراهان به موقع حاضر بودند.
همراهان به ترتیب حضور: زرا – مریم – مونا – ودیعه – سینا
نکته قابل ذکر این که: دو همراه جدید داشتیم.

معرفی کتاب – توسط : –

گوینده سخن زیبا : سینا
Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
If you don’t stand for one thing you will fall for anything.

نکات قابل ذکر :
ابتدا قرار بود که همین موضوع روابط رو به انگلیسی صحبت کنیم که چون همراهان جدیدمان از این موضوع خبر نداشتند، تصمیم گرفتیم که به فارسی صحبت کنیم.
به همین دلیل هم سخن زیبایمان انگلیسی انتخاب شده است.

گفت و شنود آزاد با موضوع : روابط
قبل از این نشست، یک نشست با همین موضوع روابط به انگلیسی با حضور سه نفر از همراهان داشتیم که ابتدا مروری بر آن شد. مراحل نیاز به ارتباط – ایجاد – نگهداری.
– دو هم جنس هم نیاز دارند که با هم ارتباط داشته باشند، مثل دو غیر هم جنس
– عدم برقراری ارتباط با مشکلات شخصیتی رایطه دو طرفه دارد.
– اگر با جنس مخالف ارتباط نداشته باشیم، نمی میریم. بایدی در کار نیست.
– ارتباط یه جور نیازه و اگه برآورده نشود ممکن است به افسردگی و … بیانجامد.
– به ارتباطی علاوه بر پدر و مادر و خواهر و برادر و دوستان هم جنس نیاز داریم.
– این ها هر کدام جای خودشان را دارند.
– عملا در زدگی مجبوریم جایگزینی برای این ها داشته باشیم.
– نمی توان جایگزینی پیدا کرد.
– مجبوریم گاهی کپی برابر اصل را بپذیریم.
– مساله وقتی پیش می آید که کسی که می خواستیم، مثل قبل دیگر حضور ندارد. مثل مرگ یا جدایی
– یادمان باشد که ۹۰ درصد یک قضیه را دید ما به آن تشکیل می دهد و ۱۰ درصد آنرا مساله واقعی در بر می گیرد.
– حد ارتباط با جنس مخالف چیه؟
۱-حد نداره
۲-بستگی به شرایط محیطی و فرهنگی داره
۳-به افراد بستگی داره
۴-محدود به عدم آسیبه
– دید ها (پندار) و عکس العمل ها (رفتار) فرق دارند
– از پایان اغاز کنیم.
– اگر زیادی پایان را ببینیم استرس می گیریم و شاید ادامه ندیم.
– یا به فکر گذشته هستیم یا آینده
– چطور آسیب ها را کاهش دهیم؟
– ما بر اساس دانسته های حالمان تصمیم می گیریم. با رشد بیشتر دانسته هایمان اضافه می شوند.
– مشخص کنیم که از روابط چه هدفی داریم. و دروغ نگوییم.
– با به هم خوردن یک رابطه، اگر ارتباط فرد با خانواده اش مناسب باشد، جایگزینی راحت تر انجام می شود.
– محدودیت های جامعه باعث بیشتر شدن احساس نیاز به جنس مخالف می شود.
– در یک جامعه که هیچ اموزشی نسبت به جنس مخالف داده نشده، پس شناخت نیست. به علت جدایی کنجکاوی هم هست.و این دو کشش را چند برابر می کند.
– آگاهی و شناخت از طرف مقابل برای جلوگیری از آسیب و روابط غلط لازم است.
– دانش – فرهنگ – ظاهر فرد مقابل
– خیابانی نباشد ولی در کنار هم جلو بروند مثل همکار یا هم کلاسی و …(شناخت طولانی مدت غیر هدف دار)
– چون محیطی برای آشنایی نیست، پسرها آشنایی در خیابان را پذیرفته اند ولی دخترها خیر
– نه خیر دخترها هم پذیرفته اند.
– اگر خودت را با یک نفر محدود کنی، زندگی ات را باخته ای: یه روانشناس گفته
– نگهداری رابطه:
۱- پرهیز از بدفهمی. برای روابط بهتر منظورت را واضح بگو و سعی کن منطور واقعی فرد را بفهمی.
۲- شناخت از جنس مخالف. مثلا کتاب بخوانیم
۳- صبور باشیم. هم برای شناخت جنس مخالف هم خصوصیات فرد مقابل تا روابط بهتری داشته باشیم.

زمان پایان نشست :
۷:۳۵ پایان یافت.

برنامه نشست آینده :
راه های تقویت اراده