قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

گزارش نشست هفتگی نیک اندیشان به تاریخ   ۱۷ فروردین ۱۳۹۰     به دبیری  سینا . درباره اشتباهات و خطاها به زبان انگلیسی صحبت کردیم و نکاتی بیان شد.
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
Session was held on 5:30 on wendsday.In this session, Vadie and Sina had been participated.
معرفی کتاب   توسط :
گوینده سخن زیبا :
نکات قابل ذکر :
گفت و شنود آزاد با موضوع :  Mistakes and Faults اشتباهات و خطاها
We had discusion about Mistakes and Faults.

We have Many decision during our life. Sometimes we do mistake. We can say Mistakes depend on our decision. So when we decide wrong, we will have mistake.
Our decission depend on our mood or our temper. When we are in bad temper , we will usualy have wrong decission and mistakes will be happend.

Maybe Faults is happend when we are doing something that does not need decision. When we are cooking, we fall dish on floor. It is an event that we do not have any decission befor that. This is our fault.
Same as Mistakes, Faults depend on our temper too.

When we are tierd or our energy is in low level, mistakes and faults is happend.
After mistakes and fault we feel regret.
How can we defeat this regret. prevent and postpone thinking about what was happend can help us to tolerate this misfortune.

These were our thoughts.

زمان پایان نشست :
We drank juice and ate candy.The session was over at 7.
برنامه نشست آینده :
Next session Vadie will be the manager of session and we will talk about immigration. Vadie wants to introduce us a book.

 

قایق زندگی  با انتخاب دکتر یاوریان به عنوان مربی خود:

قایق بادبانی زندگی خود را در تلاطم امواج روزگار با لذت و اطمینان تا ساحل آرامش مطلوب به پیش برانید.

پست قبلیNext Post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + 5 =